1. Diễn đàn SEO mamnongautruc.edu.vn tạm khoá để dọn dẹp spam. Các bạn vui lòng truy cập một số diễn đàn khác trong hệ thống để buildlink (check email mình đã gửi qua email cho mỗi bạn)
  Click vào Quảng cáo để ủng hộ diễn đàn phát triển,
  chỉ 60 giây thôi không làm mất nhiều thời gian của bạn đâu :)
 1. Diễn đàn Mầm non gấu trúc - Thuộc hệ thống diễn đàn BClick
  TOPIC SET DOFOLLOW
  Bạn cần có 10 bài viết mới được chèn link và SET DOFOLLOW

Hạch toán tài khoản 521 theo thông tư 200

Discussion in 'Dịch vụ Chữ Ký Số - Kế Toán - Báo Cáo Thuế' started by hrmteam.hl, Sep 24, 2015.

 1. hrmteam.hl

  hrmteam.hl Thành viên xác thực Thành viên xác thực

  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
  HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 521 THEO THÔNG TƯ 200
  [​IMG]
  Công ty Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn nghiệp vụ hạch toán Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200 như sau :

  I. Nguyên tắc kế toán
  a) Tài khoản 521 dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm:
  - Chiết khấu thương mại
  - Giảm giá hàng bán
  - Hàng bán bị trả lại

  b) Việc điều chỉnh giảm doanh thu được thực hiện như sau:
  - Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh;
  - Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

  + Nếu SP,HH,DV đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).
  + Trường hợp SP,HH,DV phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).
  c) Chiết khấu thương mại phải trả là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Bên bán hàng thực hiện kế toán chiết khấu thương mại theo những nguyên tắc sau:
  - Nếu trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã trừ chiết khấu thương mại) thì doanh nghiệp (bên bán hàng) à không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại (doanh thu thuần).
  - Kế toán phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp chi trả cho người mua nhưng chưa được phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải thanh toán trên hóa đơn. Trường hợp này, bên bán ghi nhận doanh thu ban đầu theo giá chưa trừ chiết khấu thương mại (doanh thu gộp). Khoản chiết khấu thương mại cần phải theo dõi riêng trên tài khoản này thường phát sinh trong các trường hợp như:
  + Số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng. Trường hợp này có thể phát sinh do người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu và khoản chiết khấu thương mại chỉ được xác định trong lần mua cuối cùng;
  + Các nhà sản xuất cuối kỳ mới xác định được số lượng hàng mà nhà phân phối (như các siêu thị) đã tiêu thụ và từ đó mới có căn cứ để xác định được số chiết khấu thương mại phải trả dựa trên doanh số bán hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu thụ.
  d) Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên bán hàng thực hiện kế toán giảm giá hàng bán theo những nguyên tắc sau:
  - Nếu trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản giảm giá hàng bán cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm) thì doanh nghiệp (bên bán hàng) không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã giảm (doanh thu thuần).

  - Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất...
  đ) Đối với hàng bán bị trả lại, tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.
  e) Kế toán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại cho từng khách hàng và từng loại hàng bán, như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), cung cấp dịch vụ. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ sang tài khoản 511 - "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" để xác định doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hiện trong kỳ báo cáo.

  II. Kết cấu tài khoản


  Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu
  - Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng;
  - Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng;
  - Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán

  - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo
  Tài khoản 521 không có số dư cuối kỳ

  Tài khoản 521 có 3 Tài khoản cấp 2 :
  - Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại
  - Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại
  - Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán
  III. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  a) Phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
  - Nếu doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
  Nợ Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213)
  Nợ Tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra được giảm)
  Có các Tài khoản 111,112,131,...
  - Nếu doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
  Nợ Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213)
  Có các Tài khoản 111, 112, 131,...
  b) Kế toán hàng bán bị trả lại
  - Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại:
  + Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ghi:
  Nợ Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  Nợ Tài khoản 155 - Thành phẩm
  Nợ Tài khoản 156 - Hàng hóa
  Có Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán.
  + Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:
  Nợ Tài khoản 611 - Mua hàng (đối với hàng hóa)
  Nợ Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất (đối với sản phẩm)
  Có Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán.
  - Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:
  + Nếu doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
  Nợ Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế GTGT)
  Nợ Tài khoản 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (thuế GTGT hàng bị trả lại)
  Có các Tài khoản 111, 112, 131,...
  + Nếu doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
  Nợ Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại
  Có các Tài khoản 111, 112, 131,...
  - Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:
  Nợ Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
  Có các Tài khoản 111, 112, 141, 334,...
  c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, ghi:
  Nợ Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Có Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu.

  Như vậy, với bài viết này, các bạn đã biết cách hạch toán tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200. Chúc các bạn thành công !

  Mọi vướng mắc về nghiệp vụ kế toán xin mời các bạn gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí của Kế toán Hà nội :
  19006246

  Nguồn bài viết: http://ketoanthucte.vn/hach-toan-tai-khoan-521-theo-thong-tu-200.html
   

Share This Page