Tuy nhiên, chúng ta không cần phải biết hết những hàm này với nói thiệt là cũng tất yêu biết không còn được, lưu giữ được không còn số hàm kia chắc giảm tuổi thọ nhiều lắm