Notice: Undefined property: std


Bạn đang xem: Thần đồng đất việt (tập 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100), bảng giá 5/2023

Class::$thumbnail
Link in /home/webtrainghiem.com/public_html/wp-content/plugins/neko/neko.php on line 265
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

‹‹ First‹ PrevNext ›Last ››Jump To
Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 1)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 2)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 3)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 4)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 5)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 6)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 7)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 8)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 9)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 10)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 11)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 12)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 13)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 14)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 15)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 16)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 17)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 18)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 19)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 20)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 21)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 22)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 23)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 24)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 25)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 26)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 27)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 28)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 29)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 30)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 31)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 32)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 33)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 34)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 35)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 36)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 37)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 38)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 39)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 40)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 41)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 42)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 43)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 44)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 45)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 46)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 47)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 48)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 49)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 50)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 51)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 52)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 53)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 54)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 55)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 56)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 57)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 58)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 59)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 60)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 61)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 62)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 63)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 64)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 65)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 66)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 67)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 68)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 69)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 70)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 71)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 72)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 73)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 74)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 75)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 76)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 77)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 78)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 79)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 80)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 81)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 82)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 83)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 84)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 85)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 86)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 87)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 88)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 89)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 90)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 91)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 92)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 93)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 94)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 95)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 96)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 97)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 98)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 99)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 100)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 101)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 102)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 103)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 104)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 106)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 107)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 108)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 109)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 110)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 111)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 112)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 113)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 114)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 115)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 116)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 117)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 118)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 119)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 120)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 121)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 122)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 123)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 124)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 125)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 126)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 127)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 128)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 129)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 130)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 131)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 132)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 133)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 134)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 135)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 136)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 137)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 138)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 139)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 140)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 141)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 142)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 143)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 144)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 145)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 146)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 147)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 148)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 149)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 150)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 151)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 152)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 153)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 154)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 155)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 156)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 157)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 158)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 159)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 160)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 161)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 162)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 163)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 164)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 165)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 166)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 167)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 168)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 169)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 170)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 171)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 172)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 173)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 174)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 175)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 176)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 177)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 178)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 179)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 180)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 181)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 182)Truyện tranh Thần đồng khu đất Việt (Tập 183)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 184)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 185)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 186)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 188)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 189)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 190)Truyện tranh Thần đồng đất Việt (Tập 191)

Mô tả ngắn về bộ combo 10 cuốn THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT từ tập 91 mang lại tập 100 trên Barley Star Coffee

Bối cảnh những câu chuyện vào Thần đồng khu đất Việt được lấy từ thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không giống nhau với số đông sự kiện xẩy ra trên thực tế. Vật phẩm kể lại những mẩu truyện về cuộc sống của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt thuộc với những người bạn
*

*
" loading="lazy">
*
" loading="lazy">
*

Giới thiệu full bộ 10 cuốn THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT trường đoản cú tập 91 đến tập 100 tại Barley Star Coffee

Bối cảnh những câu chuyện trong Thần đồng khu đất Việt được đem từ thời Hậu Lê, nhưng phần nhiều sự kiện xảy ra trong truyện không giống nhau với mọi sự kiện xẩy ra trên thực tế. Tuy vậy, phần đông những sự kiện chính xẩy ra trong Thần đồng khu đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử vẻ vang có thiệt của Việt Nam. Cửa nhà kể lại những mẩu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với rất nhiều người đồng bọn của cậu là Sửu ẹo, Dần khủng và Cả Mẹo. Sự thành lập và hoạt động của Trạng Tí cũng không bình thường. Kiếp trước cậu vốn là 1 trong những bậc thần tiên có kiến thức thông thái trên Thiên Đình, tiếp đến được đầu bầu xuống trằn gian để giúp đỡ Đại Việt. Chị em của Tí là bà nhì hậu, sau thời điểm đi cày về stress đã ngồi lên một hòn đá để nghỉ ngơi và có mang và tiếp đến sinh ra cậu tự nhỏ, Tí đã biểu hiện mình là một trong những người con hiếu thảo, ham mê học và bao gồm trí logic hơn người. Ngay cả Đồ Kiết, thầy dạy của cậu cũng phải ngạc nhiên về kỹ năng của cậu. Ở xã Phan Thị, cùng với tài trí của mình, cậu đã và đang giúp mẹ, chúng ta của mình và những người dân dân vào làng xử lý nhiều vụ việc khó khăn. Thừa qua cha kì thi Hương, Hội, Đình một giải pháp xuất sắc, cậu phát triển thành trạng nguyên bé dại tuổi tuyệt nhất của Đại Việt. Sau đó, cậu cũng được Đại Minh công nhận là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Tí thuộc Sửu, Dần và Cả Mẹo cũng đã có công mập trong việc phò trợ vua Lê ngăn chặn lại sự thôn tính của Đại Minh với đối phó với các sứ thần nhưng mà Đại Minh cử sang. Trong triều đình, cậu là một trong những vị quan tiền thanh liêm chính trực nên được công chúa Phương Thìn yêu thương mến, cơ mà cũng chính vì vậy nhưng mà cậu luôn luôn bị tể tướng Tào Hống và những người dân trong gia đình là hai đứa con ông xem là cái gai trong mắt cùng tìm mọi cách để hạ nhục cậu, mặc dù trong phần nhiều các mẩu chuyện cậu là fan chiến thắng. Cũng dựa vào tài trí thừa bậc, Trạng Tí được vua tin yêu giao nhiệm vụ đi sứ Bắc Quốc những lần. Ở đó, Tí cũng gặp phải nhiều khó khăn do vua Bắc Quốc cùng Vương quá Tướng tạo ra ra nhằm mục đích ám sợ cậu và có tác dụng tổn sợ uy tín Đại Việt, thậm chí là có lần suýt chút nữa thì cậu thiệt mạng. Tuy vẫn ra làm cho quan nhưng đôi lúc cậu vẫn được vua cho phép về quê để quan tâm mẹ và giúp đỡ dân làng. Với tất nhiên, tài trí và sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người dân bạn tốt đã giúp những người dân hết sức nhiều. Trong những tập Thần đồng khu đất Việt, sau phần truyện còn có Câu lạc bộ Trạng cùng Bạn, hỗ trợ và mở rộng phần kỹ năng và kiến thức đề cập vào truyện, giới thiệu chi tiết về quan liêu Trạng hay danh nhân ráng thể, đồng thời xuất hiện nhiều trò chơi hấp dẫn để độc giả thi tài. Với hình hình ảnh sinh động, dễ dàng thương, ngôn từ truyện hấp dẫn, hài hước, kiến thức bổ ích, nhiều dạng, không giáo điều…, Thần đồng đất Việt hoàn toàn biệt lập với hồ hết ấn phẩm truyện tranh Việt cùng thời và hơn 10 năm nay vẫn giữ nguyên vị chũm bộ chuyện tranh dài hơi nhất, thành công xuất sắc nhất của làng truyện tranh Việt, là ưu tiên số 1 của các bậc phụ huynh khi tìm sở hữu sách đến con.

*

Combo 10 tập THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT

tập 91: Hùng kê khử cướp

tập 92: Dược hoàn tặng ngay mẹ

tập 93: Cống vật dụng kỳ lân

tập 94:Thư pháp ấn long

tập 95: Túi bội bạc thử lòng

tập 96: Thủy thần chạm chán họa

tập 97: Cây bầy không đáy

tập 98: nghi án đào mương

tập 99: Xét công chữa trị cháy

tập 100: Du xuân Đại Việt

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo lao lý hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và showroom giao sản phẩm mà có thể phát sinh thêm ngân sách chi tiêu khác như giá tiền vận chuyển, phụ tầm giá hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có quý hiếm trên 1 triệu đồng).....
Xem thêm: Trần kiều ân wiki - trần kiều ân (tên tiếng anh: joe chen chiau

Chi Tiết full bộ 10 cuốn THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT từ tập 91 mang lại tập 100

Biểu vật giá của bộ combo 10 cuốn THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT từ bỏ tập 91 mang lại tập 100 trong 30 ngày

combo 5 cuốn hbr on bộ combo bộ 4 cuốn effortless english bộ combo cuốn sách của sự kết thúc full bộ ehon nhật phiên bản ai ngơi nghỉ sau sườn lưng bạn thế bộ 6 cuốn combo 10 cuốn danh nhân quả đât đóng cuốn lò xo đóng góp cuốn tối ưu cuốn thư bằng đồng cuốn sách mập đầu tiên của mình nxb kim đồng chế độ cuốn gỏi cuốn biện pháp cuốn gỏi cuốn full bộ 2 pin và sạc full bộ loa combo đui đèn full bộ kit combo ko dây combo bmb c full bộ hub full bộ sữa tắm full bộ 3 bột full bộ móc combo x men