Tháng này, tôi đã lập trình không hề ít về PHP và My
SQL tương quan đến GIS. Tra cứu kiếm xung quanh mạng, tôi thực sự đã gặp khó khăn khi tìm thấy một số Tính toán địa lý nhằm tìm khoảng cách giữa nhị vị trí, do vậy tôi muốn share chúng ngơi nghỉ đây.

Bạn đang xem: Tính khoảng cách giữa 2 tọa độ gps


Cách đơn giản và dễ dàng để tính khoảng cách giữa hai điểm là sử dụng công thức Pitago nhằm tính cạnh huyền của một tam giác (A² + B² = C²). Điều này được call là Khoảng phương pháp Euclide.

Đó là một mở đầu thú vị nhưng mà nó không vận dụng với môn Địa lý vì khoảng cách giữa các đường vĩ độ cùng kinh độ là khoảng biện pháp không bằng nhau riêng biệt. Khi chúng ta càng đến gần đường xích đạo, những đường vĩ độ càng xa nhau. Nếu như khách hàng sử dụng một số loại phương trình tam giác đơn giản, nó rất có thể đo khoảng tầm cách đúng mực ở một vị trí với sai lớn khiếp tại đoạn khác, vì độ cong của Trái đất.

Khoảng biện pháp vòng tròn lớn

Các con đường đường dịch rời xa quanh Trái khu đất được call là Khoảng biện pháp vòng tròn lớn. Đó là… khoảng cách ngắn độc nhất giữa nhì điểm bên trên hình mong khác với các điểm trên bạn dạng đồ phẳng. Kết hợp điều này với thực tiễn là những đường vĩ độ và kinh độ không bằng nhau… và bạn đã có một phép tính khó.

Đây là đoạn clip giải thích hoàn hảo nhất về cách những Vòng kết nối lớn hoạt động.


Công thức Haversine

Khoảng cách áp dụng độ cong của Trái đất được phối hợp trong Công thức Haversine, áp dụng lượng giác để chất nhận được độ cong của trái đất. Khi bạn đang tìm khoảng cách giữa 2 khu vực trên trái khu đất (khi quạ bay), một đường thẳng thực sự là một đường cung.

Điều này rất có thể áp dụng trong chuyến bay hàng ko - bạn đã lúc nào nhìn vào phiên bản đồ thực tế của các chuyến cất cánh và nhận thấy chúng được hình cung? Đó là bởi vì bay trong vòm thân hai điểm sẽ ngắn lại so cùng với trực tiếp nối vị trí.

PHP: Tính khoảng cách giữa 2 điểm vĩ độ và kinh độ

Đây là công thức PHP nhằm tính khoảng cách giữa nhì điểm (cùng với biến hóa Mile đối với Kilômét) được gia công tròn mang lại hai chữ số thập phân.

function get
Distance
Between
Points
New($latitude1, $longitude1, $latitude2, $longitude2, $unit = "miles") $theta = $longitude1 - $longitude2; $distance = (sin(deg2rad($latitude1)) * sin(deg2rad($latitude2))) + (cos(deg2rad($latitude1)) * cos(deg2rad($latitude2)) * cos(deg2rad($theta))); $distance = acos($distance); $distance = rad2deg($distance); $distance = $distance * 60 * 1.1515; switch($unit) case "miles": break; case "kilometers" : $distance = $distance * 1.609344; return (round($distance,2));

Các biến là:

$ Latitude1 - một vươn lên là cho vĩ độ của vị trí trước tiên của bạn.

$ khiếp độ1 - một vươn lên là số đến kinh độ vị trí đầu tiên của bạn

$ Latitude2 - một trở nên cho vĩ độ của vị trí thứ nhì của bạn.

$ ghê độ2 - một thay đổi cho kinh độ địa điểm thứ nhì của bạn.

đơn vị $ - mặc định là dặm. Điều này có thể được update hoặc gửi thành cây số.

Java: Tính khoảng cách Giữa 2 Điểm Vĩ Độ cùng Kinh Độ

public static double get
Distance
Between
Points
New(double latitude1, double longitude1, double latitude2, double longitude2, String unit) double theta = longitude1 - longitude2; double distance = 60 * 1.1515 * (180/Math.PI) * Math.acos( Math.sin(latitude1 * (Math.PI/180)) * Math.sin(latitude2 * (Math.PI/180)) + Math.cos(latitude1 * (Math.PI/180)) * Math.cos(latitude2 * (Math.PI/180)) * Math.cos(theta * (Math.PI/180)) ); if (unit.equals("miles")) return Math.round(distance, 2); else if (unit.equals("kilometers")) return Math.round(distance * 1.609344, 2); else return 0;

Các phát triển thành là:

vĩ độ1 - một trở nên cho vĩ độ của vị trí thứ nhất của bạn.

kinh độ1 - một đổi mới số cho kinh độ vị trí trước tiên của bạn

vĩ độ2 - một biến đổi cho vĩ độ của vị trí thứ nhì của bạn.

kinh độ2 - một biến hóa cho ghê độ địa chỉ thứ nhị của bạn.

đơn vị - mang định là dặm. Điều này hoàn toàn có thể được cập nhật hoặc gửi thành cây số.

Javascript: Tính khoảng cách giữa 2 điểm bao gồm vĩ độ với kinh độ

function get
Distance
Between
Points(latitude1, longitude1, latitude2, longitude2, unit = "miles") let theta = longitude1 - longitude2; let distance = 60 * 1.1515 * (180/Math.PI) * Math.acos( Math.sin(latitude1 * (Math.PI/180)) * Math.sin(latitude2 * (Math.PI/180)) + Math.cos(latitude1 * (Math.PI/180)) * Math.cos(latitude2 * (Math.PI/180)) * Math.cos(theta * (Math.PI/180)) ); if (unit == "miles") return Math.round(distance, 2); else if (unit == "kilometers") return Math.round(distance * 1.609344, 2);

Các biến hóa là:

vĩ độ1 - một phát triển thành cho vĩ độ của vị trí trước tiên của bạn.

kinh độ1 - một trở thành số đến kinh độ vị trí đầu tiên của bạn

vĩ độ2 - một phát triển thành cho vĩ độ của vị trí thứ nhị của bạn.

kinh độ2 - một phát triển thành cho gớm độ vị trí thứ hai của bạn.

đơn vị - mặc định là dặm. Điều này hoàn toàn có thể được cập nhật hoặc đưa thành cây số.

Python: Tính khoảng cách giữa 2 điểm vĩ độ cùng kinh độ

Dù sao, đây là công thức Python nhằm tính khoảng cách giữa hai điểm (cùng với biến đổi Mile đối với Kilômét) được gia công tròn mang lại hai chữ số thập phân. Tín dụng cho nam nhi tôi, Bill Karr, một đơn vị khoa học dữ liệu cho mở
INSIGHTS, mang lại mã.

from numpy import sin, cos, arccos, pi, rounddef rad2deg(radians): degrees = radians * 180 / pi return degreesdef deg2rad(degrees): radians = degrees * pi / 180 return radiansdef get
Distance
Between
Points
New(latitude1, longitude1, latitude2, longitude2, unit = "miles"): theta = longitude1 - longitude2 distance = 60 * 1.1515 * rad2deg( arccos( (sin(deg2rad(latitude1)) * sin(deg2rad(latitude2))) + (cos(deg2rad(latitude1)) * cos(deg2rad(latitude2)) * cos(deg2rad(theta))) ) ) if unit == "miles": return round(distance, 2) if unit == "kilometers": return round(distance * 1.609344, 2)

Các phát triển thành là:

vĩ độ1 - một biến chuyển cho địa điểm đầu tiên của bạn vĩ độ.

kinh độ1 - một thay đổi cho vị trí đầu tiên của khách hàng kinh độ

vĩ độ2 - một biến cho vị trí thứ hai của doanh nghiệp vĩ độ.

kinh độ2 - một biến hóa cho địa chỉ thứ hai của doanh nghiệp kinh độ.

đơn vị - mặc định là dặm. Điều này có thể được cập nhật hoặc đưa thành cây số.

My
SQL: truy hỏi xuất tất cả các bạn dạng ghi vào một phạm vi bằng cách tính khoảng cách tính bởi dặm bởi kinh độ và vĩ độ

Cũng có thể sử dụng SQL để thực hiện một phép tính nhằm tìm toàn bộ các bản ghi vào một khoảng cách cụ thể. Trong lấy ví dụ này, tôi đang My
Table truy hỏi vấn trong My
SQL nhằm tìm tất cả các hồ sơ mà là nhỏ tuổi hơn hoặc bởi với biến $ khoảng cách (trong Miles) mang đến vị trí của mình tại $ vĩ độ và kinh độ $:

Truy vấn để mang tất cả các bản ghi trong một khoảng cách bằng cách tính toán khoảng cách trong dặm giữa hai điểm của vĩ độ với kinh độ là:

$query = "SELECT *, (((acos(sin((".$latitude."*pi()/180)) * sin((`latitude`*pi()/180)) + cos((".$latitude."*pi()/180)) * cos((`latitude`*pi()/180)) * cos(((".$longitude."- `longitude`)*pi()/180)))) * 180/pi()) * 60 * 1.1515) as distance FROM `table` WHERE distance

Bạn sẽ cần phải cấu hình thiết lập điều này:

$ kinh độ - đây là một biến chuyển PHP mà tôi đang truyền khiếp độ của điểm.

$ vĩ độ - đó là một vươn lên là PHP mà tôi sẽ truyền ghê độ của điểm.

$ khoảng cách - đây là khoảng phương pháp mà bạn có nhu cầu tìm tất cả các phiên bản ghi bé dại hơn hoặc bằng.

bàn - đấy là bảng… bạn sẽ muốn thay thế sửa chữa nó bằng tên bảng của mình.

vĩ độ - đấy là trường vĩ độ của bạn.

kinh độ - đó là trường ghê độ của bạn.

My
SQL: truy vấn xuất tất cả các bản ghi trong một phạm vi bằng phương pháp tính toán khoảng cách theo kilomet thực hiện vĩ độ với kinh độ

Và đây là truy vấn SQL áp dụng km vào My
SQL:

$query = "SELECT *, (((acos(sin((".$latitude."*pi()/180)) * sin((`latitude`*pi()/180)) + cos((".$latitude."*pi()/180)) * cos((`latitude`*pi()/180)) * cos(((".$longitude."- `longitude`) * pi()/180)))) * 180/pi()) * 60 * 1.1515 * 1.609344) as distance FROM `table` WHERE distance

Bạn sẽ buộc phải phải tùy chỉnh thiết lập điều này:

$ gớm độ - đấy là một vươn lên là PHP nhưng mà tôi đã truyền kinh độ của điểm.

$ vĩ độ - đó là một trở thành PHP nhưng mà tôi đang truyền tởm độ của điểm.

$ khoảng chừng cách - đấy là khoảng cách mà bạn muốn tìm tất cả các phiên bản ghi bé dại hơn hoặc bằng.

bàn - đây là bảng… các bạn sẽ muốn thay thế nó bởi tên bảng của mình.

vĩ độ - đây là trường vĩ độ của bạn.

kinh độ - đây là trường khiếp độ của bạn.

Tôi đã sử dụng mã này vào một gốc rễ lập phiên bản đồ công ty mà công ty chúng tôi đã sử dụng cho một cửa hàng nhỏ lẻ với hơn 1,000 địa điểm trên mọi Bắc Mỹ cùng nó vận động rất tốt.

Xem thêm:

Khoảng bí quyết địa lý của Microsoft SQL Server: STDistance

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft SQL Server, chúng ta cung cấp tác dụng riêng, STKhoảng phương pháp để tính khoảng cách giữa nhì điểm bởi kiểu dữ liệu Địa lý.

Hướng Dẫn Đo khoảng cách Chu Vi Quãng Đường bằng Google maps Đơn Giản


Mình đã từng có lần có bài viết về chủ đề này trước đây, nhưng thực hiện Google map API nhằm tính khoảng cách từ điểm A tới điểm B. Lần này vớ cả họ sử dụng PHP để tính khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa điểm còn lại – cũng áp dụng kinh độ với vĩ độ như Google Map

Công thức tính khoảng cách Haversine

Vấn đề tính khoảng cách từ điểm A tới điểm B rất có thể được giải quyết và xử lý bằng công thức Haversine. Để áp dụng được cách làm này, họ cần gồm vị trí điểm A và điểm B trên mặt phẳng trái đất.Sau đó, các bạn cần đổi khác kinh độ với vĩ độ tương xứng từ đơn vị chức năng đô là độ sang đơn vị đo radian.Hãy xem công thức cơ sở của phép đổi đơn vị tác dụng này :Latitude in Radians= (Latitude /180) pi radians =(Latitude * 0.01746031) radiansLongitude in Radians= (Longitude /180) pi radians =(Longitude * 0.01746031) radians

The distance between two places using latitude và longitude in PHP

Core web Vitals – Hiểu sao cho đúng ?

Mình viết dòng blog này từ bỏ thời mình mặt hàng U2x, giờ đồng hồ là 3Ux và sắp bước sang U4x. Nói kết luận là mình già rồi mấy thanh niên ơi! bởi vậy mấy độc giả để tham khảo, đọc để chia sẻ và gọi để học hỏi và chia sẻ là thiết yếu chứ đừng có chửi thề, đừng có gây ra war nha. Bản thân già – mình ngại va chạm lắm… nếu như khách hàng cảm thấy nội dung bài viết có những điểm không chủ yếu xác, hãy phản hồi và share để tôi còn được học hỏi và chia sẻ từ đều góp ý của bạn. Read More…Mình tính việc về nguyên tố này rộng nửa tháng nay nhưng đúng khi em nhỏ nhắn nhà mình sinh buộc phải cứ ngồi lên sản phẩm công nghệ gõ được vài chữ là “ người mẫu chân dài ” đơn vị mình lại oe oe … và tụt mood mất tiêu nên lại ko viết nữa. Cố gắng lắm giờ đây ráng viết vài ba dòng
*

Tất tần tật về Lazy Loading Images

Các câu hỏi How To: Tính khoảng cách Giữa 2 Tọa Độ Gps ? Đo khoảng cách Giữa các Điểm

Nếu gồm bắt kỳ thắc mắc thắc mắt như thế nào ” How To: Tính khoảng cách Giữa 2 Tọa Độ Gps ? Đo khoảng cách Giữa những Điểm” bắt đầu hãy cho việc đó mình biết nha, mõi thắt mắt tốt góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn hơn trong số bài sau nha
*
công thức tính khoảng cách giữa 2 tọa độ gps vào excel tính khoảng cách giữa 2 tọa độ gps cách làm haversine tọa độ gps