Hướng dẫn biện pháp hạch toán túi tiền thuế TNDN lâm thời tính hàng quý. Cách hạch toán thuế TNDN lâm thời nộp sản phẩm quý, phương pháp hạch toán tiền thuế TNDN nộp quá - nộp thiếu khi quyết toán thuế cuối năm qua TK 821 theo Thông tư 200.

Bạn đang xem: Tk 821 theo thông tư 200

1. Nguyên tắc kế toán a) chính sách chung- tài khoản này dùng để làm phản ánh chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại phạt sinh những năm làm căn cứ khẳng định kết quả chuyển động kinh doanh sau thuế của bạn trong năm tài chính hiện hành.
*

- giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành là số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong thời gian và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành.- chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp sẽ bắt buộc nộp sau đây phát sinh trường đoản cú việc:+ Ghi dấn thuế thu nhập cá nhân hoãn lại nên trả trong năm;+ trả nhập gia sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đã có được ghi dìm từ những năm trước.- thu nhập thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tạo nên từ việc:+ Ghi nhận tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại trong năm;+ hoàn nhập thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề nghị trả đã có được ghi nhận từ các năm trước. B) chế độ kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành- mặt hàng quý, kế toán địa thế căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi dấn số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm nên nộp vào ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành. Thời điểm cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm đề xuất nộp vào năm nhỏ tuổi hơn số phải nộp mang lại năm đó, kế toán tài chính ghi dấn số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải nộp thêm vào ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nên nộp vào năm to hơn số bắt buộc nộp của năm đó, kế toán buộc phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm đề xuất nộp vào năm to hơn số bắt buộc nộp.- Trường phù hợp phát hiện sai sót ko trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp yêu cầu nộp của những năm trước, công ty lớn được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đề xuất nộp của các năm trước vào túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành của năm phát hiện nay sai sót.- Đối với những sai sót trọng yếu, kế toán kiểm soát và điều chỉnh hồi tố theo mức sử dụng của chuẩn chỉnh mực kế toán – “Thay đổi chế độ kế toán, cầu tính kế toán và những sai sót”.- lúc lập báo cáo tài chính, kế toán yêu cầu kết chuyển chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành tạo nên vào tài khoản 911 - “Xác định tác dụng kinh doanh” để xác minh lợi nhuận sau thuế vào kỳ kế toán. C) vẻ ngoài kế toán túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại- lúc lập report tài chính, kế toán nên xác định ngân sách thuế các khoản thu nhập hoãn lại theo khí cụ của chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp”.- kế toán tài chính không được phản chiếu vào thông tin tài khoản này tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả tạo ra từ những giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.- Cuối kỳ, kế toán đề nghị kết dịch số chênh lệch giữa số vạc sinh mặt Nợ và số phát sinh bên gồm TK 8212 - “Chi giá tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại” vào thông tin tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.2. Kết cấu và ngôn từ phản ánh của tài khoản 821 - ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệpa) Kết cấu và nội dung phản ánh chungBên Nợ:- chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành tạo nên trong năm;- Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các thời gian trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không hiểm yếu của các năm kia được ghi tăng chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành của năm hiện tại tại;- giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại gây ra trong năm từ các việc ghi nhận thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề xuất trả (là số chênh lệch giữa thuế các khoản thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm to hơn thuế các khoản thu nhập hoãn lại nên trả được hoàn nhập trong năm);- Ghi nhận chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa gia tài thuế thu nhập cá nhân hoãn lại được trả nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại tạo ra trong năm);- Kết gửi chênh lệch giữa số tạo ra bên tất cả TK 8212 - “Chi mức giá thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” lớn hơn số phân phát sinh bên Nợ TK 8212 - “Chi tầm giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên có tài năng khoản 911 - “Xác định tác dụng kinh doanh”.Bên Có:- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp vào năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành tạm phải nộp được giảm trừ vào ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành đã ghi nhận trong năm;- Số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm vì chưng phát hiện nay sai sót không hiểm yếu của các năm ngoái được ghi giảm túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành trong những năm hiện tại;- Ghi giảm ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại với ghi nhận gia sản thuế thu nhập hoãn lại (số chênh lệch giữa gia sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại gây ra trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại được hoàn nhập trong năm);- Ghi giảm chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại cần trả được hoàn nhập vào năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại đề xuất trả phát sinh trong năm);- Kết dịch số chênh lệch giữa giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành tạo nên trong năm to hơn khoản được ghi giảm giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành trong năm vào tài khoản 911 - “Xác định tác dụng kinh doanh”;- Kết chuyển số chênh lệch thân số phạt sinh bên Nợ TK 8212 to hơn số phát sinh bên bao gồm TK 8212 - “Chi phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” tạo nên trong kỳ vào mặt Nợ thông tin tài khoản 911 - “Xác định tác dụng kinh doanh”.Tài khoản 821 - “Chi phí tổn thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp” không tồn tại số dư cuối kỳ.Tài khoản 821- chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp bao gồm 2 thông tin tài khoản cấp 2:- tài khoản 8211 - chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành;- thông tin tài khoản 8212 - ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. b) Kết cấu và ngôn từ phản ánh của tài khoản 8211 - giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hànhBên Nợ:- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành phát sinh trong năm;- Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung cập nhật do phát hiện nay sai sót không hiểm yếu của các năm ngoái được ghi tăng chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành của năm hiện tại tại.Bên Có:- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành thực tiễn phải nộp vào năm nhỏ tuổi hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm bắt buộc nộp được giảm trừ vào ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành vẫn ghi dìm trong năm;- Số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đề nghị nộp được ghi giảm bởi vì phát hiện nay sai sót không xung yếu của các năm ngoái được ghi giảm giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành trong thời hạn hiện tại;- Kết chuyển chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành vào mặt Nợ thông tin tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.Tài khoản 8211 - “Chi giá tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành” không tồn tại số dư cuối kỳ. c) Kết ước và ngôn từ phản ánh của tài khoản 8211 - túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lạiBên Nợ:- giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại gây ra trong năm từ việc ghi nhấn thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả tạo ra trong năm lớn hơn thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề xuất trả được trả nhập trong năm);- Số hoàn nhập gia tài thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đang ghi nhấn từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại được hoàn nhập vào năm to hơn tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại gây ra trong năm);- Kết đưa chênh lệch thân số tạo nên bên gồm TK 8212 - “Chi phí tổn thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại” lớn hơn số phân phát sinh bên Nợ TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” tạo ra trong kỳ vào bên có tài khoản 911 – “Xác định tác dụng kinh doanh”.Bên Có:- Ghi giảm túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập vào năm);- Ghi giảm ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch thân thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả được hoàn nhập trong năm to hơn thuế các khoản thu nhập hoãn lại nên trả tạo nên trong năm);- Kết đưa chênh lệch giữa số gây ra bên bao gồm TK 8212 - “Chi giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại” bé dại hơn số vạc sinh bên Nợ TK 8212 - “Chi giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” gây ra trong kỳ vào mặt Nợ thông tin tài khoản 911 – “Xác định công dụng kinh doanh”.Tài khoản 8212 - “Chi tổn phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” không tồn tại số dư cuối kỳ.3. Phương thức kế toán một số trong những giao dịch kinh tế tài chính chủ yếua) cách thức kế toán giá cả thuế TNDN hiện tại hành:- sản phẩm quý, khi xác định thuế TNDN tạm đề nghị nộp theo luật pháp của lao lý thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, kế toán đề đạt số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành tạm buộc phải nộp vào giá thành Nhà nước vào ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành, ghi:Nợ TK 8211- giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành bao gồm TK 3334 - Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.Khi nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào NSNN, ghi:Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp có TK 111, 112,…- thời điểm cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan lại thuế thông báo phải nộp:+ trường hợp số thuế TNDN thực tiễn phải nộp trong thời điểm lớn rộng số thuế TNDN tạm cần nộp, kế toán phản ánh bổ sung cập nhật số thuế TNDN hiện nay hành còn buộc phải nộp, ghi:Nợ TK 8211- ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành có TK 3334 - Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.Khi đi nộp tiền thuế TNDN:Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp Có
TK 111, 112,…+ nếu như số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ rộng số thuế TNDN tạm nên nộp, kế toán tài chính ghi giảm giá thành thuế TNDN hiện nay hành, ghi:Nợ TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp có TK 8211- ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành.- Trường vừa lòng phát hiện nay sai sót không hiểm yếu của các năm ngoái liên quan mang lại thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp yêu cầu nộp của những năm trước, công ty lớn được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp của các năm ngoái vào chi tiêu thuế thu nhập cá nhân hiện hành của năm phát hiện sai sót.+ Trường hợp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành của các thời gian trước phải nộp bổ sung cập nhật do phát hiện tại sai sót không trọng yếu của các thời gian trước được ghi tăng giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành của năm hiện nay tại, ghi:Nợ TK 8211 - túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành có TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.+ Trường phù hợp số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp bắt buộc nộp được ghi giảm vày phát hiện nay sai sót không xung yếu của các năm trước được ghi giảm ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành trong thời hạn hiện tại, ghi:Nợ TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp gồm TK 8211 - túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành.- cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành, ghi:+ giả dụ TK 8211 tất cả số tạo ra Nợ to hơn số phân phát sinh gồm thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh bao gồm TK 8211- giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành.+ nếu như TK 8211 có số gây ra Nợ nhỏ dại hơn số vạc sinh gồm thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 8211- giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành gồm TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.b) phương thức kế toán túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại- ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại gây ra trong năm từ những việc ghi dấn thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề nghị trả (là số chênh lệch thân thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề xuất trả phát sinh trong năm to hơn thuế thu nhập cá nhân hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm), ghi:Nợ TK 8212 - ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại có TK 347 - Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả.- giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ những việc hoàn nhập gia tài thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại sẽ ghi dìm từ các thời gian trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại tạo nên trong năm), ghi:Nợ TK 8212 - túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại sở hữu TK 243 - tài sản thuế thu nhập hoãn lại.- Ghi giảm túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa gia tài thuế các khoản thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập vào năm), ghi:Nợ TK 243 - gia sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại có TK 8212 - ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại.- Ghi giảm giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế các khoản thu nhập hoãn lại nên trả được trả nhập vào năm to hơn thuế thu nhập hoãn lại nên trả phát sinh trong năm), ghi:Nợ TK 347 - Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại buộc phải trả tất cả TK 8212 - túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.- cuối kỳ kế toán, kết dịch số chênh lệch thân số vạc sinh bên Nợ với số phát sinh bên gồm TK 8212 - giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:+ nếu như TK 8212 có số tạo ra Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh tất cả TK 8212 - ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.+ nếu TK 8212 gồm số phát sinh Nợ bé dại hơn số tạo ra Có, thì số chênh lệch ghi:Nợ TK 8212 - túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại sở hữu TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

Home » đứng top 8+ hạch toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp mới nhất » giá thành thuế TNDN theo Thông tứ 200


Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | nguyên tắc kế toán | Ôn thi CPA u0026 chứng từ hành nghề kế toán
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | nguyên tắc kế toán | Ôn thi CPA u0026 chứng chỉ hành nghề kế toán

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Cách hạch toán TK 821 – chi tiêu thuế TNDN theo Thông tư 200


Bạn đã xem bài xích viết: Chi tổn phí thuế TNDN theo Thông bốn 200. Thông tin được tạo vày Trung trọng tâm Tiêng Anh mamnongautruc.edu.vn tinh lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: 99+ câu chúc mừng sinh nhật đáng yêu, những lời chúc sinh nhật người yêu hay nhất


Rate this post

trả lời nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lâm thời tính theo quý

cách hạch toán túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
*

Thuế thu nhập doanh nghiệp – SME2021
*

cách Hạch Toán Thuế các khoản thu nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
*

phương pháp tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp dễ dàng nhất
giải pháp hạch toán thuế TNDN tạm thời tính như vậy nào?
Cách xác minh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết nổi bật


2 Bảng hóa trị của các nguyên tố chất hóa học và một vài nhóm nguyên tử 2022


Nữ sinh Việt tại Đức: ‘Đi du học tập mới nắm rõ giá trị gia đình’


Bài 59: phương án đấu tranh sinh học, hỏi đáp


Bí mật ít fan biết về Đại học tập Mở Hà Nội


Sách – bài xích Tập bổ trợ Nâng Cao tiếng Anh Lớp 3 Tập 1


Thí sinh cần làm gì để chỉnh không nên sót vào đăng ký đánh giá năng lực?


Top hơn 9 đồng phục học viên hòa thọ tp đà nẵng mới nhất


Đồng phục học viên dệt may Hòa thọ Đà Nẵng


Đồng phục học sinh quần xanh áo trắng, Đắk Lắk, cung cấp 3 hcm, hòa lâu đà nẵng


Dệt may Hòa Thọ sẵn sàng phát hành hơn 6 triệu cp trả cổ tức


Lưu ngay 15+ siêu thị đồng phục học viên Đà Nẵng mẫu đẹp, giá bán rẻ


Top rộng 9 đơn vị chức năng tổ chức các đại lý của rất nhiều sinh đồ dùng hay nhất


Style Clipboant phông Faraymph Style 1. Đơn vị cơ sở của việc sống là gì? Nếu cấu trúc chung của nó? 2. Ý nghĩa của việc lớn lên và tạo ra của tế bảo là gi? 3.


Giải KHTN 6 SGK Chân Trời sáng sủa Tạo


">Hãy viết sơ trang bị liệt kê những cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cung cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? vì sao?>


Tổ chức đại lý của đoàn là gì? trách nhiệm và có những đơn vị chức năng nào?


Top hơn 9 đoạn văn tả buổi sáng bắt đầu nhất


Đoạn văn tả về 1 trong các buổi trong ngày (hay nhất)


Bài 4: Viết một quãng văn ngắn tả cảnh cảnh cánh đồng quê em vào một trong những buổi sáng. Trong khúc văn đó tất cả sử dụng một số ít từ đồng nghĩa, các nghĩa,.. (chú ý gạch


tập làm cho văn lớp 5 tả con đường vào buổi sáng


Bài số 94: Tả cảnh nơi mái ấm gia đình em nghỉ ngơi vào một buổi sáng đẹp mắt trời


Top hơn 9 đoạn văn mô tả hay nhất


Giáo án Tập làm văn 4 – máu 13: Đoạn văn trong bài văn biểu đạt đồ vật


Những bài xích văn diễn đạt của học viên khiến dân mạng cười “ra nước mắt”


Viết Đoạn Văn biểu đạt Người bởi Tiếng Pháp


">Tập làm văn: luyện tập xây dựng đoạn văn biểu đạt con đồ dùng trang 139 SGK tiếng Việt tập 2>


Top rộng 9 điều kiện để học sinh xuất sắc mới nhất


Công bố hiệu quả thi lựa chọn HSG quốc gia năm học 2022-2023


Có buộc phải cộng điểm ưu tiên cho học sinh xuất sắc cấp tỉnh


Đề thi HSG Lý 9 phòng GD&ĐT Quận cầu Giấy


Điều kiện về thí sinh tham dự cuộc thi chọn học tập sinh giỏi cấp tổ quốc là gì? Đối tượng nào rất có thể dự thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp quốc gia?


gmail.com