• Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
• Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016
• Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 06 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018
• Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Bạn đang xem: Luật sở hữu trí tuệ 2011


• Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
• Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2012

• Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 06 năm 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx


• Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2006
• Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2011
• Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2006.
• Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 sửa đổi Nghị định số 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2011
• Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013
• Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013
• Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2012
• Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2014
• Nghị định 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2015
• Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010
• Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2016
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?
Item
ID=104326&Keyword=Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20x%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t%20vi%20ph%E1%BA%A1m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20trong%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20gi%E1%BB%91ng%20c%C3%A2y%20tr%E1%BB%93ng
• Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2000
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?
Item
ID=5795&Keyword=t%C3%AAn%20th%C6%B0%E1%BB%A3ng%20m%E1%BA%A1i
• Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.
• Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
• Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2007
• Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 04 năm 2013
• Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013
• Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 07 năm 2012 hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2012
• Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 06 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2016
• Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 06 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2018
• Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2008
• Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?
Item
ID=119129&Keyword=l%E1%BB%87%20ph%C3%AD%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
• Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
• Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 Quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kỉểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2015
• Thông tư số liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2016
• Thông tư số liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2016
*

Hà Nội 27° - 28°
Mật khẩu thẻ atm vietcombank có mấy số ? mật khẩu thẻ atm vietcombank có mấy số

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện Nghị định này.

 Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,