Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bước 1: Đọc kỹ câu chủng loại và cố gắng hiểu ý chính của câu đó. Chăm chú đến phần nhiều từ khóa và cấu trúc được thực hiện ở câu gốc.

Bạn đang xem: Bài tập so that such that violet

Bước 2: Đọc số đông từ mang đến sẵn sinh hoạt câu yêu cầu viết lại. Dựa vào kết cấu ở câu chủng loại và chuyển ra cách viết lại theo kết cấu khác nhưng vẫn duy trì được ý chính của câu mẫu.

Bước 3: Viết câu bắt đầu đúng ngữ pháp, đúng thiết yếu tả theo câu trúc mới.

Bước 4: Đọc và khám nghiệm lại câu bắt đầu và sửa đổi nếu cần.

CÁC CÔNG THỨC VÀ MẸO LÀM BÀI TẬP BÁM SÁT

DẠNG 1: CHUYỂN TỪ THÌ QKĐ -> HTHT VÀ NGƯỢC LẠI

1. S + began / started + khổng lồ V/ V-ing + time ago (Có began / start : bắt đầu)

=> S + have / has + V3 / ed + for khoảng thời hạn / since + mốc thời hạn (HTHT)

=> S + have / has + been + V-ing + for khoảng thời gian / since + mốc thời gian (HTHTTD)

2. S + last + Ved +thời gian + ago: Lần sau cùng làm gì

=> S + have/ has +not + V3/ ed + for + thời hạn

=> It’s + time+ since + S + last + Ved.

=> The last time + S + V2/ ed + was + time + ago.

3. This is the first time + S +have /has+ V3/ed : Lần đầu làm cho gì

=> S + have/ has + never + V3/ed + before

=> S + have/ has + not + V3/ed + before

4. This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have / has+ V3/ed

=> S +have/ has + never + V3/ed + such a/an+ ADJ+ N

=> S+ have/ has never+ V3/ed + a more + ADJ+ N than this

DẠNG 2: CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI SO...THAT, SUCH...THAT, ENOUGH , TOO

1. TOO....TO (-) thừa ...đến nỗi không thể...

S + V + too + Adj / Adv + (for O) + TO-V

2. ENOUGH....TO : đủ

S + V + Adj + enough + (for O) + To-V

S + V + enough + N + (for O) + To-V

3. SO....THAT

S + V + so + Adj / Adv + that + S + V

4. SUCH ......THAT

S + V + such + (a/an) + Adj + N + that + S + V

5. IN ORDER THAT -> IN ORDER TO

S + V + so that/ in order that+ S + V (chỉ mục đích)

S + V + to / in order to lớn / so as to lớn + V

DẠNG 3: CHUYỂN ĐỔI BECAUSE và ALTHOUGH

1. BECAUSE -> BECAUSE OF

BECAUSE + CLAUSE (S V), ....

BECAUSE OF + NP (V-ING / TTSH + N/ THE + ADJ + N)

2. ALTHOUGH -> IN SPITE OF / DESPITE

ALTHOUGH + CLAUSE (S V), ....

IN SPITE OF + NP (V-ING / TTSH + N/ THE + ADJ + N)

QUY TẮC CHUNG

1) nếu S ở 2 mệnh đề tương tự nhau cùng là đụng từ thường => Bỏ nhà từ, V thêm ING .

Ex: Although Tom got up late, he got lớn school on time.

=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

2) Nếu chủ từ là danh trường đoản cú + be + tính tự => Đem tính từ để trước danh từ, vứt to be 

Ex: Although the rain is heavy,.......

=> Despite / in spite of the heavy rain, ......

3) Nếu nhà từ là đại tự + be + tính từ: (đại từ bỏ = he / she/ they/ you/ we/ it)

- Đổi đại từ thành TTSH ( his / her / their...) ,đổi tính từ thành danh từ , bỏ “ to be”

Ex: Although he was sick,........ => Despite / in spite of his sickness,.......

4) Nếu nhà từ là đại trường đoản cú + V + Adv 

- Đổi đại từ thành TTSH ( his / her / their...), động trường đoản cú thành danh từ ,trạng tự thành tính từ để trước danh từ bỏ

Ex: Although He behaved impolitely,.....

=> Despite / in spite of his impolite behaviour,.........

5) ví như câu gồm dạng: there be + danh từ => Thì quăng quật there be 

Ex: Although there was an accident,.....

=> Despite / in spite of an accident,......

6) nếu như câu tất cả dạng : It (be) + tính từ bỏ về thời tiết => Đổi tính từ thành danh trường đoản cú thêm the phía trước.

Ex: Although it was rainy, ..... => Despite/in spite of the rain, ……….

7) giả dụ câu tất cả dạng: Danh trường đoản cú + (be) + V3/ed ( câu bị động)

=> Đổi V3/ed thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau, danh từ bỏ câu trên rước xuống để sau of

Ex: Although television was invented, .....

=> Despite / in spite of the invention of television, ……….

8 ) phương thức cuối thuộc cũng là phương thức dễ tốt nhất : thêm the fact that trước mệnh đề.

Ex: Although he behaved impolitely,.....

=> Despite / in spite of the fact that he behaved impolitely,...

DẠNG 4: CÂU NHẤN MẠNH

1 . It’s + adj + (for O) + To-V : Ai đó làm cái gi như nạm nào?

=> Ving...+ be + ADJ + (for sb)

=> S + find + Ving/ it/ N + ADJ + To-V

2. That- clause + be + Adj

=> S + V + it + Adj + that- clause

DẠNG 7: SUGGEST

Các cấu tạo liên quan đến câu gián tiếp

- Đề nghị: Suggest

Shall we+ V..../Let's+ V.../How/What about+ Ving..../Why dont we + V ..

=> S+ suggested+ Ving: đề nghị cùng làm gì.

- Gợi ý cho những người khác: “Why don’t you+ Vo?

=> S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't + V

DẠNG 8: IF

Đề mang lại 2 câu lẻ tẻ hoặc nối với nhau bằng các chữ như: so = that’s why (vì thế), because (bởi vì)

Đối cùng với dạng này nếu những em thấy :

- Cả 2 câu số đông chia thì tương lai thì dùng loại 1 (không lấp định)

- Một mặt hiện tại, một bên tương lai / bây giờ thì dùng một số loại 2 (đổi thể)

- Nếu gồm quá khứ trong số ấy thì dùng các loại 3 (phủ định)

CHÚ Ý

Đề mang đến (-) viết lại (+) cùng ngược lại

Nếu có because lấy mệnh đề sau because là mệnh đề “if”

Nếu có so, that’s why thì thì viết bình thường

Ví dụ: I will go there. I will buy you a dog.

=> If I go there, I will buy you a dog.

I can’t go out because it is raining.

=> If it weren’t raining, I could go out.

Unless -> If....not

Unless sẽ nỗ lực vào địa điểm chữ if, bỏ not, vế kia giữ lại nguyên.

Ex: If you don’t speak loudly, he won’t hear.

=> Unless you speak loudly, he won’t hear.

DẠNG 9: SO SÁNH HƠN / BẰNG / NHẤT / KÉP

1) A rộng B B không bằng A

Short-adj + er than => not + as / so + adj + as

More + long-adj + Than

Nguyên tắc : trường hợp đề mang lại so sánh hơn thế thì ta đổi thành so sánh bằng + phủ định

Ex: Tom is taller than Mary : Tom cao hơn Mary

=> Mary is not as / so tall as Tom : Mary không tốt bằng Tom

2) không một ai ... Bởi A A là ...nhất (the + short-adj + est / the most + long-adj)

Nguyên tắc: so sánh bằng => so sánh nhất

Ex: No one in the class is as tall as Tom: không người nào trong lớp cao bằng Tom=> Tom is the tallest in the class. (Tom tối đa lớp)

3. So sánh kép

- mẫu mã câu càng ngày càng…, mọi khi một…

- S + V + more & more + adj/adv

- S + V + adj-er and adj-er/ adv-er and adv-er

• chủng loại câu càng… thì càng…

The + đối chiếu hơn S + V, the + đối chiếu hơn S + V

DẠNG 10: PASSIVE VOICE

Cách gửi sang câu bị động:

B1: xác minh S, V, O, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ xứ sở câu chủ động

B2: Đưa trong câu chủ động xuống có tác dụng trong câu bị động

B3: xác định V trong câu chủ động ở thì gì thì phân tách “ tobe” làm việc thì đó

B4: lấy S vào câu dữ thế chủ động đưa xuống có tác dụng O ở câu bị động và để “ by” trước O

B5: trường hợp trong câu bao gồm trạng ngữ chỉ thời gian (adv of time) cùng trạng ngữ chỉ nơi chốn (Adv of place) thì trạng ngữ chỉ nơi chốn để TRƯỚC “by” cùng trạng ngữ chỉ thời gian để SAU “by”

Chú ý

+ giả dụ S1 vào câu chủ động là : I, we, he, they , she, someone, people, something, somebody…ta rất có thể bỏ đi trong câu bị động

+ nếu như S1 trong câu chủ động là : No one, nobody, nothing (-) thì ta yêu cầu chia câu tiêu cực ở thể phụ định rồi bỏ no one, nobody, nothing

+ nếu câu có 2 tân ngữ , ta đề nghị đưa tân ngữ 1 thống trị ngữ, chia động từ bỏ , khắc ghi tân ngữ 2

Câu bị động bao gồm động tự tường thuật / 2 công ty từ

Những rượu cồn từ trần thuật (Reporting Verbs = V1) thường gặp:

think consider know believe say

suppose suspect rumour declare

Đề cho: S1 + V1 + that + S2 + V2 + O + …..

Cách 1: It + is /was + V3/ed + that + S + V…..

Cách 2: S2 + be + V3/ed + To-V (2 V thuộc thì)

S2 + be + V3/ed + to lớn have V3/ ed (2 V khác thì)

DẠNG 11: IT TAKES / SPEND

It takes / took + O + time + To-V = S + spend + time + V-ing

DẠNG 12 : ĐẢO NGỮ

1. NO SOONER -> HARDLY ( Vừa mới ….. Thì đã )

No sooner + had + S + V3/ed + than + S V

= Hardly + had + S + V3/ed + when + S V

= Scarely + had + S + V3/ed + when + S V

2. Only

Only after /only when/only then/only if + trợ động từ + S + V…

Only by + noun/V-ing + trợ đụng từ/ KK + S + V….: chỉ bằng cách làm gì

Chú ý: ví như trong câu có hai mệnh đề, họ dùng hòn đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai:

Ex: Only when you grow up, can you understand it. 

3 . Đảo ngữ với Not only……. But……also…

Not only + TĐT + S + V but…. Also……….

Ex: Not only is he good at English but he also draws very well.

4. Đảo ngữ với SO

So + Adj/ Adv + TĐT + S + V + that–clause (mệnh đề danh từ)

Ex: So dark is it that I can’t write.

So + adjective + be + N + clause

Ex: So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

5. Đảo ngữ cùng với until/ till + clause/ Adv of time + TĐT + S + V

Practice:

1. The trains couldn’t run because of the snow.

=> The snow ............................................................................................

2. I didn’t arrive in time khổng lồ see her.

=> I wasn’t early ....................................................................................

3. I’m sorry I was rude to you yesterday.

=> I apologize .........................................................................................

4. He didn’t hurry, so he missed the train.

=> If ........................................................................................................

5. Janet is the best tennis- player in the club.

=> No one ................................................................................................

6. I haven’t seen that man here before.

=> It’s .......................................................................................................

7. The furniture was so expensive that I didn’t buy it.

=> The furniture was too ..........................................................................

8. The robbers made the ngân hàng manager hand over the money.

=> The ngân hàng manager...............................................................................

9. He learned khổng lồ drive when he was 18.

=> He has ................................................................................................

10. She had never been unhappy before.

=> She was unhappier .............................................................................

11. It was so late that nothing could be done.

=> It was too ............................................................................................

12. I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the following morning.

=> “Please ..............................................................................................

13. They’ll have to change the date of the meeting again.

=> The date .............................................................................................

14. The garage is going lớn repair the car for us next week.

=> We are going ......................................................................................

15. The bus takes longer than the train.

=> The train .............................................................................................

16. John has not had his hair cut for over six months.

=> It’s .......................................................................................................

17. Maria says she’ll lượt thích to have been put in a high class.

=> Maria wishes ......................................................................................

18. Would you like me to finish the work tonight?

=> I’ll .......................................................................................................

19. You may get hungry on the train, so take some sandwiches.

=> In ........................................................................................................

20. My husband didn’t leave the oto keys, so I couldn’t pick him up at the station.

=> If my husband .....................................................................................

Xem thêm: Chương 7: hoàng thượng đoạn tụ đừng chạm vào ta chapter 54, bệ hạ xin tự trọng

bạn đang xem: Bộ bài xích Tập Enough Too tất cả Đáp Án Violet, Bai Tap Too Enough Trong giờ đồng hồ Anh tại mamnongautruc.edu.vn: phân tách sẻ nội dung bài viết hay đáng tin cậy
Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn chi phí https://mamnongautruc.edu.vn/uploads/thi-online.png

Đang xem: bài tập enough too bao gồm đáp án violet

Bài tập so that, such that, bài bác tập trắc nghiệm so that, such that tất cả đáp an, bài tập so…that such…that lớp 9 violet, so/such/too/enough exercises, So, such too, enough exercises pdf with answers, so/such/too/enough exercises violet.

*

giờ đồng hồ anh, ôn tiếng anh online, trắc nghiệm giờ anh online

bài tập so that, such that, bài xích tập trắc nghiệm so that, such that bao gồm đáp an, bài bác tập so…that such…that lớp 9 violet, so/such/too/enough exercises, So, such too, enough exercises pdf with answers, so/such/too/enough exercises violet, bài xích tập viết lại câu với too và enough, bài tập viết lại câu so that such…that violet
Bài tập trắc nghiệm so such too enough violet, bài tập trac nghiem so that such that violet, bài bác tập trắc nghiệm so that such that violet, bài tập so…that such…that lớp 9 violet, bài tập viết lại câu so that such…that violet, bài bác tập so such, too enough, bài xích tập trắc nghiệm too cùng enough violet, The book is too interesting I have read it many times

Chủ đề 13. So, Such, Enough, Too trong tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Cấu tạo so…. That…. (quá . . . Mang đến nỗi. . . )*Dùng với tính từ:S + be+ so + adj + that + S + VVí dụ: It was so dark that I couldn’t see anything. (Trời quá tối đến nỗi tôi cần thiết nhìn thấy bất kỳ thứ gì. )*Dùng cùng với trạng từ:S + V + so + adv + that + S + VVí dụ: The student had behaved so badly that he was dismissed from the class. (Cậu học sinh kia đã đối xử quá vô học đến nỗi cậu ta đã bị đuổi khỏi lớp. )*Dùng cùng với danh từ bỏ số nhiều đếm được:S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + VVí dụ: The Smiths had so many children that they formed their own basketball team. (Gia đình đơn vị Smith đã có quá nhiều con đến nỗi bọn họ đã ra đời một nhóm bóng rổ. )*Dùng cùng với danh từ không đếm được:S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + VVí dụ: He had so much money that he didn’t know what to bởi vì with it. (Anh ta có quá nhiều tiền mang đến nỗi anh ấy không biết làm gì với nó. )*Dùng cùng với danh tự đếm được số ít:S + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + VVí dụ: It was so disappointing a result that we didn’t accept. (Đó là một tác dụng quá thuyệt vọng đến nỗi công ty chúng tôi không thể chấp nhận được. )2. Cấu tạo such…that…. (quá . . . Mang đến nỗi. . . )Cấu trúc:S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + VVí dụ: He is such a popular man that everyone knows him. (Anh ta quá nổi tiếng đến nỗi mọi bạn đều biết anh ấy. )3. Cấu trúc too…to. . . (quá . . . Cho nỗi không thể. . . )*Dùng với tính từ:S + be + too + adj + (for O) + to_VVí dụ: He is too short to play basketball. (Anh ta rất thấp đến nỗi bắt buộc chơi bóng rổ. )*Dùng với trạng từ:S + V + too + adv + (for O) + to_VVí dụ: They spoke too quickly for me lớn understand. (Họ sẽ nói quá nhanh đến nỗi tôi quan trọng hiểu được. )4. Cấu tạo enough. . . To. . . (đủ…. để làm gì…)*Dùng với tính từ:S + be + adj + enough + (for O) + to_VVí dụ: He isn’t tall enough to lớn play basketball. (Anh ta không được cao để nghịch bóng rổ. )*Dùng với trạng từ:S + V + adv + enough + (for O) + to_VVí dụ: They spoke slowly enough for me lớn understand. (Họ vẫn nói đủ chậm trễ để tôi có thể hiểu được. )*Dùng với danh từ:S + V + enough + noun + (for O) + to_VVí dụ: I have enough time to bởi this exercise. (Tôi có đủ thời gian để gia công bài tập này. )

Chủ đề 13. So, Such, Enough, Too trong giờ Anh

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGTask 1. Use SO or SUCH, TOO, ENOUGH1. The sun shone _______ brightly that she had to lớn put on her glasses. 2. There were _________ few students registered that the class was cancelled. 3. We had _________ wonderful memories of that place that we decided khổng lồ return. 4. It was ________ a nice day that we decided to lớn go to lớn the beach. 5. The book looked ___________ interesting that we decided khổng lồ read it. 6. Ray called at _________ an early hour that we weren’t wake yet. 7. There were ____________ many people on the bus that we decided khổng lồ walk. 8. The benefit was _________ great a success that the promoters decided lớn repeat it. 9. I’ m not rich ___________to help you. 10. This room is ___________ dark for us to study. Khuyên bảo giải:1. So2. So3. Such4. Such5. So6. Such7. So8. So9. Enough10. Too
Task 2. Rewrite the following sentences as directed
1. It was such an expensive house that nobody can buy it. ⇒ The house was so . . . . . . . . 2. The food was so good that we ate all of it. ⇒ It was . . . . . . . . 3. The patient was too weak to get up. ⇒ The patient was so . . . . . . . . 4. This room is too dark for me to lớn study. ⇒ This room is so . . . . . . . . 5. This room is too small for us to take the meeting⇒ This room isn’t . . . . . . . . 6. The demo was so difficult that we couldn’t do it. ⇒ The thử nghiệm was not . . . . . . . . 7. The maps is so old that I couldn’t read it. ⇒ The bản đồ is too . . . . . . . . 8. He spoke so fast that we couldn’t hear him well⇒ He didn’t . . . . . . . . Gợi ý giải:1. The house was so expensive that nobody can buy. 2. It was such good food that we ate all of. 3. The patient was so weak that he couldn’t get up. 4. This room is so dark that I can’t study. 5. This room isn’t large enough for us khổng lồ take the meeting. 6. The demo was not easy enough for us to lớn do. 7. The bản đồ is too young for me to lớn read. 8. He didn’t speak slowly enough for us khổng lồ hear well. Task 3. Combine these pairs of sentences using “so……. . That”1. That woman was very tall. She could almost touch the ceiling. . . . . . . . . 2. This coat is very big. I can't wear it. . . . . . . . . 3. The coffee was so strong. She couldn't go to lớn sleep. . . . . . . . . 4. That bag was very heavy. None of us could carry it. . . . . . . . . 5. The stadium is very large. It can hold 60,000 people. . . . . . . . . 6. Those lessons are very difficult. He can't understand them. . . . . . . . . 7. She was very busy. She couldn't vị the housework. . . . . . . . . 8. The climate was very bad. All the plants couldn't grow well. . . . . . . . . 9. I'm very tired. I couldn't keep my eyes open. . . . . . . . . 10. That boy is very lazy. He never does his homework. . . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. That woman was so tall that she could almost touch the ceiling. 2. This coat is so big that I can't wear. 3. The coffee was so strong that she couldn't go khổng lồ sleep. 4. That bag was so heavy that none of us could caryfn. 5. The stadium is so large that it can hold 60,000 people. 6. Those lessons are so difficult that he can't understand. 7. She was so busy that she couldn't do the housework. 8. The climate was so bad that all the plants couldn't grow well. 9. I'm so tired that I couldn't keep my eyes open. 10. That boy is so lazy that he never does his homework. Task 4. Combine these pairs of sentences using “too . . . . To”1. The bag was very heavy. She couldn't carry it. . . . . . . . . 2. He is very old. He can't run. . . . . . . . . 3. She is very young. She can't go to school. . . . . . . . . 4. Tom is very short. He can't play volleyball. . . . . . . . . 5. It's very late. We can't go to lớn the movies. . . . . . . . . 6. The question was very hard. We couldn't answer it. . . . . . . . . 7. The TV program is very exciting. The children won't miss it. . . . . . . . . 8. You're very young. You can't drive that car. . . . . . . . . 9. She was tired. She didn't go anywhere. . . . . . . . . 10. These shoes are very small. I can't wear them. . . . . . . . . Lí giải giải:1. The bag was too heavy for her to lớn carry. 2. He is too old khổng lồ run. 3. She is too young lớn go lớn school. 4. Tom is too short khổng lồ play volleyball. 5. It's too late to lớn go lớn the movies. 6. The question was too hard for us to answer. 7. The TV program is too exciting for children lớn miss. 8. You're too young lớn drive that car. 9. She was too tired lớn go anywhere. 10. These shoes are too small to lớn wear. Task 5. Combine these pairs of sentences using “such. . . . That”1. Tom was a tall man. He could almost touch the ceiling. . . . . . . . . 2. Mary is a good swimmer. She has won two gold medals. . . . . . . . . 3. He drank strong coffee. He couldn't go to lớn sleep. . . . . . . . . 4. It was a long walk. The children got tired. . . . . . . . . 5. He told interesting stories. They all like him. . . . . . . . . 6. The boy made rapid progress. It surprised everybody. . . . . . . . . 7. He had a difficult exercise. He couldn't bởi it. . . . . . . . . 8. The speaker gave a long talk. Most of the audience felt sleepy. . . . . . . . . 9. We watched an exciting competition. We didn't want to lớn go home. . . . . . . . . 10. It was an excellent show. We all enjoyed it. . . . . . . . . Lí giải giải:1. Tom was such a tall man that he could almost cảm ứng the ceiling. 2. Mary is such a good swimmer that she has won two gold medals. 3. He drank such strong coffee that he couldn't go to lớn sleep. 4. It was such a long walk that the children got tired. 5. He told such interesting stories that they all lượt thích him. 6. The boy made such rapid progress that it surprised everybody. 7. He had such a difficult exercise that he couldn't bởi it. 8. The speaker gave such a long talk that most of the audience felt sleepy. 9. We watched such an exciting competition that we didn't want to go home. 10. It was such an excellent show that we all enjoyed it. Task 6. Rewrite the sentences using “enough” instead of “too. . . . To”1. He is too old to wear this colored shirt. . . . . . . . . 2. She is too weak to carry this box. . . . . . . . . 3. This pen is too expensive for me khổng lồ buy. . . . . . . . . 4. Bill was too stupid to lớn understand what I had said. . . . . . . . . 5. This bag is too heavy for her lớn carry. . . . . . . . . 6. The test was too difficult for them to do. . . . . . . . . 7. I'm too poor to lớn help you with the money. . . . . . . . . 8. This book is too dull khổng lồ read. . . . . . . . . 9. The room is too dark for us to study. . . . . . . . . 10. The shelf is too high for her to lớn reach. . . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. He isn’t young enough to wear this colored shirt. 2. She isn’t strong enough khổng lồ carry this box. 3. This pen isn’t cheap enough for me khổng lồ buy. 4. Bill wasn’t intelligent enough to lớn understand what I had said. 5. This bag isn’t light enough for her to carry. 6. The thử nghiệm wasn’t easy enough for them to lớn do. 7. I’m not rich enough to lớn help you with the money. 8. This isn’t interesting enough to read. 9. The room isn’t bright enough for us to study. 10. The shelf isn’t short enough for her to lớn reach. Task 7. Combine each of the following pairs of sentences into one sentence using too/enough with infinitive. 1. You are very young. You can't have a front-door key. 2. It is very cold. We can't bathe. 3. Would you be very kind and answer this letter by return?4. I am rather old. I can't wear that kind of hat. 5. The ladder wasn't very long. It didn't reach the window. 6. He hadn't much money. He couldn't live on it. (Omit it. )7. He was furious. He couldn't speak. 8. The fire isn't very hot. It won't boil a kettle. 9. Tom was very foolish. He told lies lớn the police. 10. You are quite thin. You could slip between the bars. Lí giải giải:1. Too young to have2. Too cold to bathe3. So kind as to answer/kind enough khổng lồ answer4. Too old to wear5. Long enough lớn reach6. Enough money khổng lồ live on7. Too furious lớn speak8. Hot enough to lớn boil9. Foolish enough to lớn tell/so foolish as lớn tell10. Thin enough to lớn slip
Task 8. Viết lại câu không biến hóa nghĩa
1. The room is so tidy that it took us one hour khổng lồ clean it. ⇒ It is . . . . 2. The man is so fool that no one took any notice of him. ⇒ He is . . . . 3. The film is so long that they can't broadcast it on one night. ⇒ It is . . . . . 4. The books are so interesting that we have read them many times. ⇒ They are. . . . . 5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it. ⇒ It was. . . . 6. The food was so hot that it turned my tongue. ⇒ It was. . . . . 7. There is so much rain that we can't go out. ⇒ There is such. . . . 8. The boy is so fat that every calls him Stuffy. ⇒ He is . . . . 9. The milk is so excellent that all the children want some more. ⇒ It is . . . . 10. The weather was so warm that they had a walk in the garden. ⇒ It was. . . . Giải đáp giải:1. It is such a tidy room that it took us one hour lớn clean it. 2. He is such a fool man that no one took any notice of him. 3. It is such a long film that they can't broadcast it on one night. 4. They are such interesting books that we have read them many times. 5. It was such bad news that she burst into tears on hearing it. 6. It was such hot food that it turned my tongue. 7. There is such a lot of rain that we can't go out. 8. He is such a fat boy that every calls him Stuffy. 9. It is such excellent milk that all the children want some more. 10. It was such warm weather that they had a walk in the garden.