Bài viết hỗ trợ đáp án đúng đắn kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Getting started - tiếng Anh lớp 8 Global Success (trang 40, 41). Ngôn từ được biên soạn bởi nhóm ngũ trình độ tại Anh Ngữ ZIM sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức với học tập hiệu quả môn giờ đồng hồ Anh 8 Unit 4.

Bạn đang xem: Unit 4


*

Unit 4: Ethnic groups of Viet nam giới trong giờ đồng hồ Anh lớp 8 (chương trình Global Success) chuyển phiên quanh chủ đề các nhóm dân tộc bản địa ở Việt Nam. Unit 4 reviews từ vựng và các kiến thức liên quan đếnlối sống với các vận động ở những dân tộc.

Trong nội dung bài viết này, tác giả sẽ hỗ trợ đáp án với giải thích cụ thể cho những bài tập trực thuộc unit này.

Key takeaways:

Getting started:

Nghe cùng đọc đoạn hội thoại “I’m from the Tay ethnic groups” (hội thoại về đời sống của group dân tộc)

Chọn giải đáp có thông tin đúng tự đoạn hội thoại

Nối từ bỏ với tranh về những sự vật phổ biến ở vùng núi (stilt house, terraced fields, bamboo, five-colour sticky rice)

Điền từ đến sẵn vào địa điểm trống về ngôn từ đời sống của những nhóm dân tộc (overlooks, traditional, folk dance, ethinic groups, musical instrument)

Game: khẳng định tên của tập thể nhóm dân tộc trên bạn dạng đồ

I’m from the Tay ethnic groups

1. Listen và Read


stilt house (n) /stɪlt haʊs/: nhà sàn

Ex: Most ethnic people in Viet phái mạnh live in stilt houses.

folk dance (n) /fəʊk dɑːns/: điệu nhảy đầm dân gian

Ex: Xòe is a size of Vietnamese folk dance.

musical instrument /ˈmjuːzɪkᵊl ˈɪnstrʊmənt/: nhạc cụ

Ex: Which musical instrument do you play, guitar or piano?

terraced field (n) /ˈtɛrəst fiːld/: ruộng bậc thang

I love lớn see farmers working on terraced fields.

ethnic group (n) /ˈɛθnɪk ɡruːp/: team dân tộc

Ex: There are 54 ethnic groups in our country.

2. Read the conversation again and circle the correct answers.

1. What are Tom và Lai talking about?

A. Minority groups in Viet Nam.

B. Ha Giang.

C. Life of the Tay people.

Đáp án: C. Life of the Tay people.

Từ khóa câu hỏi: Tom and Lai, talk about

Vị trị thông tin: Ở lời thoại số 4 có tin tức “...I’m from the Tay ethnic group”

→ Giải thích: sau khoản thời gian Lai reviews bạn ấy tới từ dân tộc Tày, cuộc hội thoại luân phiên quanh dân tộc bản địa Tày do Tom muốn khám phá về dân tộc này. Phương pháp B (Ha Giang) chưa phải là nội dung mà Tom và Lai trò chuyện. 2 bạn chỉ chuyện trò về dân tộc của Lai nên phương án C (Các dân tộc thiểu số ngơi nghỉ Việt Nam) là sai.

2. A “stilt house” _______________.

A. Is a multi-storey home

B. Is on high posts

C. Always faces a field

Đáp án: B. Is on high posts

Từ khóa câu hỏi: stilt house

Vị trị thông tin: Ở lời thoại số 5 với 6 có thông tin “Tom: I once saw a bamboo house on high posts in a travel brochure. Bởi vì you live in a home lượt thích that?”, “Lai: Yes, we gọi it a stilt house”

→ Giải thích: Sau khi Tom hỏi Lai về một hình dạng nhà mà bạn ấy thấy và thể hiện nó sống trên hầu như trụ cao (I once saw a bamboo house on high posts in a travel brochure) cùng hỏi Lai tất cả sống ở nhà như vậy ko (Do you live in a home lượt thích that?) thì Lai cho biết tên của hình trạng nhà chính là stilt house. Không tồn tại thông tin đây là nhà nhiều tầng (A. Is a multi-storey house). Lai nói nhà Lai chú ý ra cánh đồng nhưng mà không xác minh nhà nào thì cũng vậy đề nghị đáp án C. Always faces a field chưa chủ yếu xác.

3. Lai mentions ___________ of the Tay people.

A. Folk dances

B. Popular festivals

C. Costumes

Đáp án: A. Folk dances

Từ khóa câu hỏi: mention, Tay people

Vị trị thông tin: Ở lời thoại số 10 có tin tức “You can see it in our folk dances ...”

→ Giải thích: Lai tất cả đề cập đến các điệu dancing dân gian (folk dances). Không có thông tin về các liên hoan phổ vươn lên là (B. Popular festivals) và những phong tục (C. Costumes)

3. Match the pictures with the words và phrases from the conversation.

1. Stilt house /stɪlt haʊs/: đơn vị sàn → c

2. Terraced fields /ˈterɪst fiːldz/ : ruộng bậc thang → a

3. Bamboo /ˌbæmˈbuː/: cây tre → d

4. Five-colour sticky rice /faɪv-ˈkʌlə ˈstɪki raɪs/: xôi ngũ sắc → b

4. Complete the sentences with the words và phrases from the box.

1. I love mua sap, a popular _____ of the thai people.

Đáp án: folk dance

Loại từ cần điền: danh từ

Giải thích: Trong câu, bạn viết đề cập đến “mua sap”. Đây là một loại hình múa dân gian. Vì vậy, hoàn toàn có thể dùng từ bỏ “folk dance” cùng với nghĩa “điệu dancing dân gian để điền vào chỗ trống.

2. Their beautiful stilt house _____ a large rice field.

Đáp án: overlooks

Loại từ cần điền: động từ

Giải thích: Trong câu này, nơi ở sàn thế nào đó đối với cánh đồng lúa. Vì chưng vậy, hoàn toàn có thể dùng từ bỏ “overlooks” với nghĩa quan sát ra/ đương đầu với nhằm điền vào chỗ trống.

3. A: What is the name of a popular Tay’s _____?

B: It’s dan tinh.

Đáp án: musical instrument

Loại từ đề xuất điền: danh từ

Giải thích: Câu trả lời nói về “dan tinh”. Đây là 1 trong loại nhạc cụ. Do vậy, rất có thể dùng tự “musical instrument” với nghĩa “nhạc cụ” để điền vào khu vực trống.

4. Every ethnic group has their own _____ culture.

Đáp án: traditional

Loại từ bắt buộc điền: tính từ

Giải thích: Trong câu này, cần phải có tính từ hiểu rõ từ “culture” (văn hóa) và nhiều từ này là cái mà từng nhóm dân tộc có. Bởi vậy, rất có thể dùng tự “traditional” với nghĩa “truyền thống” nhằm điền vào khu vực trống.

5. Of the 54 _____ in Viet Nam, the khiếp is the largest.

Đáp án: ethnic groups

Loại từ buộc phải điền: danh từ

Giải thích: Trong câu này, tín đồ nói đề cập dân tộc Kinh là lớn nhất trong 54 đối tượng. Vì chưng vậy, có thể dùng từ “ethnic groups” cùng với nghĩa “nhóm dân tộc” để điền vào địa điểm trống.

5. GAME: Where are they? Work in groups. Discuss and label the bản đồ with the names of the ethnic groups from the box. The first team to lớn get all the correct answers wins.

1. Hmong: dân tộc H’mông

2. Nung: dân tộc bản địa Nùng

3. Ede: dân tộc bản địa Ê-đê

4. Bahnar: dân tộc bản địa Ba-na

5. Khmer: dân tộc Khơ-me

6. Cham: dân tộc bản địa Chăm

Tổng kết

Trên đây là toàn cục đáp án và giải thích cụ thể bài tập SGK tiếng Anh 8 Unit 4: Getting started. Thông qua nội dung bài viết trên, Anh ngữ ZIM mong muốn rằng học viên sẽ đầy niềm tin học tập xuất sắc với môn giờ Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện nay đang tổ chức những khóa học tập IELTS Junior với lịch trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp của 4 khía cạnh: ngôn ngữ - bốn duy - kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS đoạt được bài thi IELTS, cách tân và phát triển kiến thức thôn hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Học sinh được cung cấp giải đáp thắc mắc, chữa bài xích tập trên diễn đàn
ZIM Helperbởi những Giảng viên trình độ chuyên môn đang huấn luyện tại ZIM.

Giải Unit 4 Ethnic groups of Viet Nam: Getting Started sách giờ đồng hồ anh 8 Global Success. Phần lời giải chuẩn, giải đáp giải chi tiết cho từng bài bác tập gồm trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, những em học viên hiểu và nắm rõ kiến thức bài bác học.


I’m from the Tay ethnic group.

1. Listen và read.

(Nghe và đọc)

Tom: Hi, I’m Tom. You look new here.

Lai: I am. I"m Lai from Ha Giang.

Tom: Oh, I’ve heard about beautiful Ha Giang. Vị you live in the mountains?

Lai: Yes, I do. I’m from the Tay ethnic group. We are the second largest ethnic group in Viet Nam, only after the Kinh.

Tom: Oh ... I once saw a bamboo house on high posts in a travelbrochure. Vì you live in a home lượt thích that?

Lai: Yes, we gọi it a “stilt house”. Our house overlooks terraced fields.

Tom: Awesome. What is life in your village like?

Lai: It’s peaceful. There are 16 houses in my village. We live very close to lớn nature.

Tom: I love it. Can you tell me something about your culture?

Lai: Certainly. We have our own culture. You can see it in our folk dances, musical instruments lượt thích the dan tinh, và our special five-colour sticky rice.

Tom: It sounds interesting. I hope to visit Ha Giang one day.


=> Xem chỉ dẫn giải
Read the conversation again và circle the correct answers.

2. Read the conversation again & circle the correct answers.

(Đọc đoạn hội thoại một đợt tiếp nhữa và khoanh tròn những câu vấn đáp đúng)

1. What are Tom & Lai talking about?

A. Minority groups in Viet Nam.

B. Ha Giang.

C. Life of the Tay people.

2. A “stilthouse” _______________.

A. Is a multi-storey home

B. Is on high posts

C. Always faces a field

3. Lai mentions ___________ of the Tay people.

A. Folk dances

B. Popular festivals

C. Costumes


=> Xem khuyên bảo giải
Match the pictures with the word và phrases from the conversation.

3. Match the pictures with the word & phrases from the conversation.

(Ghép tranh với từ và cụm từ trong đoạn hội thoại)


=> Xem lí giải giải
Complete the sentences with the words & phrases from the box.

4. Complete the sentences with the words & phrases from the box.

(Hoàn thành những câu với các từ và các từ trong hộp)

overlooks traditional

folk dance ethnic groups

musical instrument

1. I love cài đặt sap, a popular _________ of the bầu people.

2. Their beautiful stilt house _________ a large rice field.

3. A: What is the name of a popular Tay’s _________?

B: It’s dan tinh.

4. Every ethnic group has their own _________ culture.

5. Of the 54 _________ in Viet Nam, the khiếp is the largest.

Xem thêm: Top 10 Sao Hàn Quốc Đẹp Trai Nhất Mọi Thời Đại Gọi Tên Lee Jong Suk, Lee Min Ho


=> Xem gợi ý giải
GAME. Where are they?

5. GAME. Where are they?

Work in groups. Discuss & label the maps with the names of the ethnic groups from the box. The first team to get all the correct answers wins.

(TRÒ CHƠI. Bọn họ ở đâu?

Làm bài toán nhóm. Luận bàn và dán nhãn phiên bản đồ cùng với tên của các nhóm dân tộc bản địa từ hộp. Đội thứ nhất có được toàn bộ các câu vấn đáp đúng sẽ thắng)

Hmong Ede Khmer

Bahnar Nung Cham


=> Xem hướng dẫn giải
Từ khóa kiếm tìm kiếm: Giải giờ Anh 8 Global Success Unit 4 Getting Started, Giải giờ Anh 8 kết nối unit 4 Ethnic groups of Viet nam giới Getting Started, Giải Anh 8 Global success Unit 4

Bình luận


Giải bài tập rất nhiều môn khác
Giải sgk lớp 8 kết nối trí thức
Soạn văn 8 liên kết tri thức
Văn mẫu 8 kết nối tri thức
Soạn văn 8 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 8 tập 2 liên kết tri thức
Giải toán 8 liên kết tri thức
Giải toán 8 tập 1 liên kết tri thức
Giải toán 8 tập 2 kết nối tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 8 kết nối tri thức
Giải chất hóa học 8 kết nối tri thức
Giải thiết bị lí 8 kết nối tri thức
Giải sinh học 8 liên kết tri thức
Giải lịch sử hào hùng và địa lí 8 kết nối tri thức
Giải công dân 8 liên kết tri thức
Giải công nghệ 8 kết nối tri thức
Giải tin học 8 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 8 liên kết tri thức
Giải music 8 liên kết tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 8 liên kết tri thức
Giải sgk lớp 8 chân trời trí tuệ sáng tạo
Soạn văn 8 chân trời sáng sủa tạo
Văn mẫu mã 8 chân trời sáng tạo
Soạn văn 8 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Soạn văn 8 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 8 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 8 tập một chân trời sáng tạo
Giải toán 8 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải khoa học tự nhiên 8 chân trời sáng sủa tạo
Giải chất hóa học 8 chân trời sáng tạo
Giải vật dụng lí 8 chân trời sáng tạo
Giải sinh học 8 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 8 chân trời sáng tạo
Giải công dân 8 chân trời sáng sủa tạo
Giải công nghệ 8 chân trời sáng tạo
Giải tin học 8 chân trời sáng sủa tạo
Giải âm nhạc 8 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 8 chân trời sáng sủa tạo phiên bản 1
Giải mĩ thuật 8 chân trời sáng tạo bản 2
Giải vận động trải nghiệm 8 chân trời sáng sủa tạo phiên bản 1
Giải hoạt động trải nghiệm 8 chân trời sáng tạo bạn dạng 2
Giải sgk lớp 8 cánh diều
Soạn văn 8 cánh diều
Văn mẫu 8 cánh diều
Soạn văn 8 tập 1 cánh diều
Soạn văn 8 tập 2 cánh diều
Giải toán 8 cánh diều
Giải toán 8 tập 1 cánh diều
Giải toán 8 tập 2 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 8 cánh diều
Giải chất hóa học 8 cánh diều
Giải vật lí 8 cánh diều
Giải sinh học tập 8 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 8 cánh diều
Giải công dân 8 cánh diều
Giải công nghệ 8 cánh diều
Giải tin học 8 cánh diều
Giải mĩ thuật 8 cánh diều
Giải âm thanh 8 cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm 8 cánh diều
Giải sgk lớp 8 VNEN
Soạn văn 8 VNEN
Soạn văn 8 tập 1 VNEN
Soạn văn 8 tập 2 VNEN
Soạn văn 8 VNEN cực kỳ ngắn
Soạn văn 8 tập 1 VNEN giản lược
Soạn văn 8 tập 2 VNEN giản lược
Giải toán 8 tập 1VNEN
Giải toán 8 tập 2 VNEN
Giải khoa học xã hội 8
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 8
Giải GDCD 8 VNEN
Giải technology 8 VNEN
Giải tin học tập 8 VNEN
Giải giờ đồng hồ anh 8 VNEN
VBT giờ đồng hồ Anh 8 tập 1 VNEN
VBT giờ đồng hồ Anh 8 tập 2 VNEN

TÀI LIỆU LỚP 8


Văn mẫu lớp 8
Tập bạn dạng đồ địa lí 8
Chuyên đề toán 8
Chuyên đề lý lớp 8
Chuyên đề Địa Lý 8
Đề ôn thi Hóa 8
Đề ôn tập Toán 8
Đề ôn tập thứ lí 8
Đề ôn tập lịch sử dân tộc 8
Giáo án lớp 8
Giáo án toán 8
Giáo án ngữ văn 8
Giáo án thiết bị lý 8
Giáo án hóa 8
Giáo án sinh 8
Giáo án địa lý 8
Giáo án lịch sử 8
Giáo án GDCD 8
Giáo án tiếng Anh 8
Giáo án công nghệ 8
Giáo án tin học tập 8
Giáo án âm thanh 8
Giáo án thẩm mỹ 8
Giáo án thể dục thể thao 8
Giáo án VNEN toán 8
Giáo án VNEN văn 8
Giáo án VNEN khoa học thoải mái và tự nhiên 8
*

Kết nối: