A.(S = left frac32;frac - 23 ight\)B.(S = left frac32;frac 23 ight\)C.(S = left frac-32;frac23 ight\)D.S = 1

Câu 5:Mã câu hỏi:119958

Chọn kết quả đúng.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 3 violet

Bạn sẽ xem: Đề chất vấn chương 3 đại số 8 violet

Điều kiện xác minh của phương trình(frac5x + 3x + 2 + frac2xx^2 - 4 = frac2x + 3x) là:

A.x ≠ 0; x ≠ 2B.x ≠ 2; x ≠ – 2C.x ≠ 0; x ≠ -2D.x ≠ 0; x ≠ ±2

Câu 6:Mã câu hỏi:119959

Phương trình(2 - fracx + 1x - 2 = fracx - 3x) có tập nghiệm là

A.∅B.S = RC.S = 3D.S = -1

Câu 7:Mã câu hỏi:119960

Một phương trình hàng đầu một ẩn có mấy nghiệm?

A.Vô nghiệm
B.Luôn có một nghiệm duy nhất
C.Có vô vàn nghiệm
D.Cả 3 cách thực hiện trên

Câu 8:Mã câu hỏi:119961

Trong những phương trình sau, phương trình nào là phương trình một ẩn?

A.x = x + 1B.x + 2y = 2x
C.3a + 2b = 5D.xyz = x

Câu 9:Mã câu hỏi:119962

Trong các phương trình sau, cặp phương trình nào tương đương?

A.x = 2 và x( x - 2 ) = 0B.x - 2 = 0 và 2x - 4 = 0C.3x = 0 và 4x - 2 = 0D.x2 - 9 = 0 và 2x - 8 = 0

Câu 10:Mã câu hỏi:119963

Phương trình( - frac12x = 5)có nghiệm là ?

A.(x = frac53)B.(x = frac-53)C.x = 3D.x = -3

Câu 12:Mã câu hỏi:119965

Nghiệm của phương trình(fracy5 - 5 = - 5)là?

A.y = 5B.y = - 5C.y = 0D.y = -1

Câu 13:Mã câu hỏi:119966

Giá trị của m nhằm phương trình 2x = m + 1 gồm nghiệm x = - 2 là?

A.m = 3B.m = 1C.m = -5D.m = 2

Câu 14:Mã câu hỏi:119967

(x = frac13)là nghiệm của phương trình nào sau đây?

A.3x - 2 = 1B.3x - 1 = 0C.4x + 3 = -1D.3x + 2 = -1

Câu 15:Mã câu hỏi:119968

Giá trị của m để cho phương trình sau thừa nhận x = 2 có tác dụng nghiệm: 3x - 2m = x + 5 là:

A.(m = - frac12)B.m = 1C.m = -5D.m = 2

Câu 16:Mã câu hỏi:119969

Nghiệm của phương trình(frac5x - 36 - x + 1 = 1 - fracx + 13)là?

A.x = 0B.x = 1C.x = 2D.x = 3

Câu 17:Mã câu hỏi:119970

Nghiệm của phương trình - 8( 1,3 - 2x ) = 4( 5x + 1 ) là:

A.x = 1,2B.x = -1,2C.(x = - frac185)D.(x = frac185)

Câu 18:Mã câu hỏi:119971

Tập nghiệm của phương trình(frac5x + 410 + frac2x + 56 = fracx - 715 - fracx + 130)là?

A.(x = frac13)B.(x = frac-13)C.(x = frac136)D.(x = frac-136)

Câu 19:Mã câu hỏi:119972

Nghiệm của phương trình (frac3left( x + 2 ight) + 26 - 2 = frac3x + 42 + frac2x + 55) là:

A.(x = frac - 5521)B.(x = frac5521)C.x = -1D.(x = frac - 3130)

Câu 20:Mã câu hỏi:119973

Nghiệm của phương trình(frac8x + 54 - frac3x + 12 = frac2x + 12 + fracx + 44)là:

A.x = 2B.x = -2C.x = -1D.x = 1

Câu 21:Mã câu hỏi:119974

Nghiệm của phương trình(frac2left( x + 6 ight)3 + fracx + 132 - frac5left( x - 1 ight)6 = fracx + 13 + 11)là:

A.Vô số nghiệm
B.Vô nghiệm
C.x = 0D.x = 1

Câu 22:Mã câu hỏi:119975

Nghiệm của phương trình(fracx - 3101 + fracx - 2102 + fracx - 1103 = fracx - 1013 + fracx - 1022 + x - 103)là:

A.x = 101B.x = 102C.x = 103D.x = 104

Câu 23:Mã câu hỏi:119978

Nghiệm của phương trình ( x - 2 )( x + 1 ) = 0 là:

A.x = 2B.x = 1C.x = -1D.x = 2 hoặc x = -1

Câu 24:Mã câu hỏi:119980

Nghiệm của phương trình 2x( x - 1 ) = x2- 4x - 1 là:

A.x = 1B.x = 0C.x = ± 1D.x = -1

Câu 25:Mã câu hỏi:119982

Tập nghiệm của phương trình x3 + (x + 1)3 = (2x + 1)3 là:

A.S = 0; - 1 B.S = 0 C.S = - 1/2; - 1 D.S = 0; - 1/2; - 1

Câu 26:Mã câu hỏi:119984

Giá trị của m nhằm phương trình ( x + 3 )( x + 1 - m ) = 4 gồm nghiệm x = 1 là?

A.m = 1B.m = 0C.m = ± 1D.m = -1

Câu 27:Mã câu hỏi:119985

Giá trị của m nhằm phương trình x7- x2= x - m tất cả nghiệm x = 0 là?

A.m = 1B.m = 0C.m = ± 1D.m = -1

Câu 28:Mã câu hỏi:119987

Nghiệm của phương trình x5- x4+ 3x3+ 3x2- x + 1 = 0 là:

A.x = 1B.x = 1;x = 3C.x = ± 1D.x = 3

Câu 29:Mã câu hỏi:119988

Nghiệm của phương trình x4 + (x - 4)4 = 82 là:

A.x = 1B.x = 1; x = 3C.x = 2D.x = -1

Câu 30:Mã câu hỏi:119991

Nghiệm của phương trình(frac6x - 4 + fracx + 3x - 7 = frac18left( x - 4 ight)left( x - 7 ight) - 1)là:

A.x = -1B.x = 1C.x = -1;x = 4D.x = 4

Câu 31:Mã câu hỏi:119994

Nghiệm của phương trình(fracx + 1x - 1 = frac2x + 12left( x - 3 ight))là:

A.x = 1B.(x = - frac53)C.(x = pm frac53)D.x = -1

Câu 32:Mã câu hỏi:119997

Giá trị của m để phương trình (2x - m)/(3x + 1) = 2 có nghiệm x = 1 là?

A.m = -6B.m = 6C.m = 0D.m = -1

Câu 33:Mã câu hỏi:120000

Nghiệm của phương trình(fracx + 1x - 2 - fracx + 1x - 4 = fracx + 1x - 3 - fracx + 1x - 5)là:

A.x = -1B.(x = frac72)C.x = -1;(x = frac72)D.x = 0

Câu 34:Mã câu hỏi:120002

Hai số chẵn liên tiếp biết biết tích của chúng là 24 là:

A.2; 4B.4; 6C.6; 8D.8; 10

Câu 35:Mã câu hỏi:120004

Một hình chữ nhật có chiều dài ra hơn chiều rộng 3cm. Chu vi hình chữ nhật là 100cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

A.23,5cm
B.47cm
C.100cm
D.3cm

Câu 36:Mã câu hỏi:120005

Một xe đạp khởi hành từ bỏ điểm A, chạy với tốc độ 15 km/h. Kế tiếp 6 giờ, một xe pháo hơi đuổi theo với vận tốc 60 km/h. Hỏi xe hơi chạy vào bao lâu thì đuổi kịp xe đạp?

A.0,5h
B.1h
C.2h
D.2,5h

Câu 37:Mã câu hỏi:120008

Một người đi tự A mang lại B. Trong nửa quãng mặt đường đầu tín đồ đó đi với gia tốc 20km/h phần đường còn sót lại đi với vận tốc 30km/h. Tốc độ trung bình của tín đồ đó lúc đi tự A mang lại B là:

A.24 km/h
B.25km/h
C.26km/h
D.30 km/h

Câu 38:Mã câu hỏi:120009

Khiêm đi trường đoản cú nhà mang đến trường Khiêm thấy cứ 10 phút lại chạm mặt một xe buýt đi theo hướng ngược lại. Hiểu được cứ 15 phút lại có một xe buýt đi từ bên Khiêm đến trường là cũng 15 phút lại có một xe buýt theo chiều ngược lại. Các xe chuyển động với cùng vận tốc. Hỏi cứ sau bao nhiêu phút thì có 1 xe thuộc chiều vượt qua Khiêm.

A.10B.20C.30D.40

Câu 39:Mã câu hỏi:120011

Hai lớp A và B của một ngôi trường trung học tổ chức triển khai cho học viên tham gia một trong những buổi meeting. Fan ta chu đáo số học sinh mà một học viên lớp A rỉ tai với học viên lớp B thì thấy rằng: bạn Khiêm thì thầm với 5 bạn, bạn Long nói chuyện với 6 bạn, các bạn Tùng rỉ tai với 7 bạn,…và đến các bạn Hải là nói chuyện đối với cả lớp B. Tính số học sinh lớp B biết 2 lớp có tổng số 80 học sinh.

A.24B.42C.50D.48

Câu 40:Mã câu hỏi:120013

Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 2 năm nữa thì tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Tuổi của con là:

Voted San Diego"s #1 pawn siêu thị again và again. Providing excellent customer service for over trăng tròn years.
Get a pawn loan, sell your merchandise, or cửa hàng with us. Cash
Co Pawn cửa hàng gives you options you can trust.
Our vision at Cash
Co Pawn Shop
is being the pawn industry leader in our community while upholding the vi xử lý core values that our customers và employees deserve.

For over đôi mươi years Cash
Co Pawn, best local pawn cửa hàng in San Diego,
has been working hard to provide a friendly & genuine place to obtain short and long-term financing. Our objective is to lớn build mutual relationships with our customers by being the trustable source for your financial needs. From generation to generation, Cash
Co has been serving the communities we vày business in with the utmost respect, honesty, & integrity. We received a BBB A+ rating và are multiple recipients of A-List’s #1 Best Pawn cửa hàng Award, and the first certified “green” pawn cửa hàng in America. The list goes on-and-on. Come lớn one of our two locations today lớn see for yourself!


At Cash
Co Pawn we provide financial solutions at competitive rates you can trust. Our loan rates are lower than California requirements. And we provide MLA loans lớn qualified service members.
Our pawnbrokers và sales associates are fully trained & experienced lớn provide the type of service you expect. We can evaluate jewelry, diamonds, và almost anything of value. Visit us today!
We provide access khổng lồ money when you need it. Pawn or sell your items of value at a trusted source which is secure & reliable. Get a không tính tiền evaluation today!
Whether you pawn, sell, or cửa hàng with us... We strive to provide affordable loan rates và the best prices for our merchandise 365 a days a year!
*

*

*

*

*

“Cash
Co helped me determine how much my jewelry was worth. I got a loan on some items, & sold the rest. Highly recommended customer service. This place is the best!”


“Very friendly & knowledgeable staff. Purchased a đá quí wedding phối at a wonderful price. Also love the fact you can purchase custom made jewelry!”


“It seemed like I wasn’t going to lớn make it, but Cash
Co Pawn helped me get the money I needed for my bills at the right time. Easy borrowing process. Then got my items back. Thank you very much!”


Cash
Co Pawn Shop
 strives lớn provide unparalleled customer service, competitive pricing, and professionalism at every transaction, while treating each other with respect while giving back to lớn the communities we serve.


Redeem or Renew

Pay your loan with interest khổng lồ retrieve your thành tựu or renew as many times as you need.
We’re San Diego’s #1 pawn shop for a reason. Come see how our 20 years of experience can help you meet your short-term cash needs and siêu thị our latest inventory khổng lồ find the best deals.


All collateral loans at Cash
Co Pawn Shops are 4, 5, or 6 months in length. Interest on loans $2,499 or less is capped at 3% per month and could be less depending on the loan product you select. Loans may include a one-time writing fee of 3.5% the loan amount, not to lớn exceed $90 per loan. Minimum $3 storage per loan. Other restrictions may apply. See store for details
Cash
Co Pawn cửa hàng is commited lớn excellent service, unique merchandise, and affordable loan options that you can count on.

License #37110870

License #37110838

We are using cookies to lớn give you the best experience on our website.

You can find out more about which cookies we are using or switch them off in settings.


This trang web uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser & performs functions such as recognising you when you return lớn our website and helping our team to understand which sections of the trang web you find most interesting và useful.


Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kẻ Bảng Trong Word 2007, Cách Tạo Bảng Trong Word 2007


If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need khổng lồ enable or disable cookies again.