Chu&#x


Bạn đang xem: May thay không sinh ở thời cổ đại - tăng chiêu vĩ

E1;n shuō zhōng yǒu g&#x
E8; d&#x
EC; fāngr&#x
E9;n men dōu ji&#x
E0;o tā h&#x
F2;u gōngn&#x
E0; lǐ de nǚ r&#x
E9;n dōu hěn měi hěn měitā men de b&#x
F9; zi hěn tā men de yu&#x
E0;n q&#x
EC; hěn shēnyīn w&#x
E8;i tā zhěn biān zǒng m&#x
E9;i r&#x
E9;n m&#x
E9;i r&#x
E9;nyī g&#x
E8; tā y&#x
E0;o fēng fēiyī g&#x
E8; li&#x
FA; l&#x
E8;ic&#x
E9;ng jīng tā yī zhī d&#x
FA;r&#x
FA; jīn sh&#x
EC; sh&#x
E9;n me zī w&#x
E8;ijiǎo q&#x
ED;ng tā b&#x
F9; sh&#x
EC; zu&#x
EC;w&#x
FA; l&#x
F9; kě tu&#x
EC;huā yu&#x
E1;n de huā duǒ sh&#x
E8;ng kāirǎn h&#x
F3;ng le xīn lǐ de huīxiǎo y&#x
E0;ng er ji&#x
F9; nǐ jiǎo q&#x
ED;ngr&#x
FA; guǒ wǒ d&#x
E0;o le n&#x
E0; lǐwǒ ji&#x
F9; j&#x
EC;ng y&#x
F2;u hu&#x
EC; sh&#x
EC; shu&#x
ED;ān l&#x
ED;ng r&#x
F3;ng zhēn hu&#x
E1;n hu&#x
F2; hu&#x
E1; fēi hu&#x
E1; fēin&#x
E9;ng b&#x
F9; n&#x
E9;ng t&#x
F3;ng y&#x
E0;ng yǒng yǒu zhēn xīn zhēn y&#x
EC; de p&#x
E9;ng yǒuh&#x
E1;i sh&#x
EC; shēng shēng d&#x
EC; b&#x
E8;i hu&#x
F3; tūn měi dāng wǒ xiǎng d&#x
E0;o zh&#x
E8;' erh&#x
E0;n m&#x
E1;o ji&#x
F9; sh&#x
F9; sh&#x
F9; qǐ l&#x
E1;ish&#x
ED; bā bān wǔ y&#x
EC; qu&#x
E1;n n&#x
E9;ngq&#x
ED;ng shāng h&#x
E1;i y&#x
E0;o gāo gu&#x
F2; sh&#x
ED;' &#x
E8;r g&#x
E8; shēng xi&#x
E0;o zhōngnǎ yī g&#x
E8; zu&#x
EC; tiān zhēnb&#x
E8;i b&#x
F9; zh&#x
F9; z&#x
E0;i mǒu yī g&#x
E8; gāng gāng d&#x
E9; chǒng de qīng xiǎo xīn shī z&#x
FA; di&#x
E0;o xi&#x
E0; m&#x
E0;n zhu&#x
F3; diǎn erxiǎo xīn qǐn gōng zhe le huǒku&#x
E0;i pǎoxiǎo xīn hē zhōu t&#x
E0;ng le zũichī f&#x
E0;n zh&#x
F9; y&#x
EC; diǎn erxiǎo xīn b&#x
E8;i r&#x
E9;n tuī xi&#x
E0; h&#x
E9;qiān w&#x
E0;n b&#x
F9;y&#x
E0;o aměi dāng wǒ xiǎng d&#x
E0;o zh&#x
E8;' erh&#x
E0;n m&#x
E1;o ji&#x
F9; sh&#x
F9; sh&#x
F9; qǐ l&#x
E1;ix&#x
EC;ng kuī m&#x
E9;i shēng z&#x
E0;i gǔ d&#x
E0;iyě b&#x
F9; dǒng jiǎo q&#x
ED;ng zh&#x
E8; c&#x
ED;xiǎng xiǎng wǒ men xi&#x
E0;n z&#x
E0;ih&#x
E1;i zhēn r&#x
E0;ng r&#x
E9;n kāi xīnǒu'ěr h&#x
E1;i s&#x
EC; y&#x
EC; d&#x
EC; r&#x
E8;n x&#x
EC;ng h&#x
FA; zu&#x
F2; fēi Hu&#x
E1;ng sh&#x
E0;ng jīn shēng w&#x
FA; yu&#x
E1;nl&#x
E1;i shēng z&#x
E0;i shu&#x
F5;&#x
FEFF; &#x
A0;

幸亏没生在古代 (Live) - 曾昭玮词:曾昭玮曲:曾昭玮编曲:曾昭玮/毕见昊传说中有个地方Chuán shuō zhōng yǒu gè dì fāng
Nghe đồn ngày xửa ngày xưa人们都叫它后宫rén men dōu jiào tā hòu gōng
Có một nơi hotline là hậu cung那里的女人都很美很美nà lǐ de nǚ rén dōu hěn měi hěn měi
Mỹ nhân chỗ đó thường rất đẹp她们的步子很小tā men de bù zi hěn xiǎo
Bước chân của họ rất nhỏ她们的怨气很深tā men de yuàn qì hěn shēn
Oán hận của họ rất sâu因为她枕边总没人没人yīn wèi tā zhěn biān zǒng méi rón rén méi rén
Bởi bởi vì họ luôn không người không tín đồ kề gối一个她要封妃yī gè tā yào fēng fēi
Một ngươi được phong có tác dụng phi一个流泪yī gè liú lèi
Một bạn rơi lệ曾经她一枝独秀céng jīng tā yī zhī dú xiù
Nàng cũng từng độc sủng hậu cung如今是什么滋味rú jīn shì shén me zī wèi
Giờ sẽ sở hữu tâm trạng gì đây矫情它不是罪jiǎo qíng tā bù shì zuì
Lươn lẹo cũng đâu chỉ có tội无路可退wú lù kě tuì
Bởi không còn đường lui花园的花朵盛开huā yuán de huā duǒ shèng kāi
Hoa trong vườn đua nhan sắc nở rộ染红了心里的灰rǎn chờ le xīn lǐ de huīNhuộm hồng sắc xám vào tim小样儿就你矫情xiǎo yàng er jiù nǐ jiǎo qíng
Ôi chao ~ cho ngươi lươn leo如果我到了那里rú guǒ wǒ dào le nà lǐNếu như với tôi mang lại nơi đó我究竟又会是谁wǒ jiù jìng yòu huì shì shuí
Liệu rằng tôi sẽ là ai đây安陵容甄嬛或华妃华妃ān líng róng zhēn huán huò huá fēi huá fēi
An Lăng Dung, Chân Hoàn xuất xắc Hoa Phi Hoa Phi能不能同样拥有真心真意的朋友néng bù néng tóng yàng yǒng yǒu zhēn xīn zhēn yì de péng yǒu
Còn hoàn toàn có thể có được tình chúng ta chân thành không?还是生生地被活吞活吞hái shì shēng shēng dì bèi huó tūn huó tūn
Hay là có khả năng sẽ bị ăn tươi nuốt sống, nuốt sống每当我想到这儿měi dāng wǒ xiǎng dào zhè" er
Mỗi lúc tôi nghĩ đến chuyện này汗毛就竖竖起来hàn máo jiù shù shù qǐ lái
Lông tơ trên fan lại dựng thẳng十八般武艺全能shí bā bān wǔ yì quán néng
Thành nhuần nhuyễn mười tám môn võ nghệ情商还要高过人qíng shāng hái yào gāo guò rén
Còn buộc phải EQ rộng người十二个生肖中shí" èr gè shēng xiào zhōng
Trong mười hai nhỏ giáp哪一个最天真nǎ yī gè zuì tiān zhēn
Con nào ngây thơ nhất备不住在某一个刚刚得宠的清晨bèi bù zhù zài mǒu yī gè gāng gāng dé chǒng de qīng chén
Biết đâu trong 1 trong các buổi sáng vừa đắc sủng啊小心失足掉下去xiǎo xīn shī zú diào xià qù
Chẳng may đâu lỡ chân té ngã慢着点儿màn zhuó diǎn er
Chầm chậm rì rì thôi小心寝宫着了火xiǎo xīn qǐn gōng zhe le huǒChẳng may hậu cung bốc lửa快跑kuài pǎo
Chạy mau小心喝粥烫了嘴xiǎo xīn hē zhōu tàng le zuǐChẳng may uống canh phỏng lưỡi吃饭注意点儿Ăn cơm trắng phải xem xét vàoxiǎo xīn bèi rén tuī xià hé小心被人推下河xiǎo xīn bèi nhón nhén tuī xià hé
Chẳng may bị đẩy xuống sông千万不要啊qiān wàn bùyào a
Ôi xin đừng nhưng ~~每当我想到这儿měi dāng wǒ xiǎng dào zhè" er
Mỗi khi tôi nghĩ cho chuyện này汗毛就竖竖起来hàn máo jiù shù shù qǐ lái
Lông tơ trên fan cứ dựng không còn lên幸亏没生在古代xìng kuī méi shēng zài gǔ dài
May cố gắng không hiện ra ở thời cổ đại也不懂矫情这词yě bù dǒng jiǎo qíng zhè cí
Cũng không hiểu biết nhiều cái từ “Lươn Lẹo”想想我们现在xiǎng xiǎng wǒ men xiàn zài
Nghĩ đến họ thời nay还真让人开心hái zhēn ràng nhón nhén kāi xīn
Đúng là thấy thiệt hạnh phúc偶尔还肆意地任性地ǒu"ěr hái sì yì dì rèn xìng dì
Thỉnh phảng phất còn buông thả, tùy hứng胡作非为hú zuò fēi wéi
Làm loạn làm ẩu啊皇上huáng shàng
Hoàng thượng ~~~今生无缘jīn shēng wú yuán
Kiếp này sẽ không duyên phận来生再说lái shēng zài shuōHẹn fan kiếp sau ~~~
Xem thêm: Bài Tập Rèn Luyện Trí Nhớ Cho Người Hay Quên, 5 Bài Tập Luyện Trí Nhớ Cho Người Hay Quên

*

Đây là hệ thống hỗ trợ lời nhạc tổng hợp tự động hoàn toàn bằng ứng dụng vi tính, đấy là phiên phiên bản thử nghiệm.