Từ vựng giờ đồng hồ Anh hết sức phong phú, bởi vì vậy nhưng mà việc bước đầu bằng gần như chữ “E” cơ bản. Điều này sẽ giúp bạn tích trữ một vốn trường đoản cú vựng nhất định để ship hàng cho việc tiếp xúc hàng ngày. Trong nội dung bài viết này Monkey edu sẽ tổng hợp rất đầy đủ từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ “E”, các chúng ta có thể tham khảo cùng áp dụng.

Bạn đang xem: Những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e


*

Do đó, sẽ giúp đỡ người đọc tiếp cận từ giờ Anh ban đầu bằng chữ “E” dễ dàng dàng, trong phần này Monkey đã phân loại ví dụ theo con số chữ trong từ. Các bạn cũng có thể tham khảo phần câu chữ thông tin cụ thể ngay sau đây:

Từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng “E” cùng với 6 chữ


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

ensure

/ɪnˈʃɔːr/ (v)

đảm bảo

energy

/ˈen.ə.dʒi/ (n)

năng lượng

expect

/ɪkˈspekt/ (v

chờ đợi

either

/ˈaɪ.ðər/ (adv)

hoặc

enough

/ɪˈnʌf/

đủ

effect

/ɪˈfekt/ (n0

ảnh hưởng

easily

/ˈiː.zəl.i/ (adv)

dễ dàng

except

/ɪkˈsept/

ngoại trừ

enable

/ɪˈneɪ.bəl/ (v)

kích hoạt

estate

/ɪˈsteɪt/ (n)

động sản

entire

/ɪnˈtaɪər/ (a)

toàn bộ

effort

/ˈef.ət/ (n)

cố gắng

equity

/ˈek.wɪ.ti/ (n)

công bằng

engine

/ˈen.dʒɪn/ (n)

động cơ

extent

/ɪkˈstent/ (n)

mức độ


*

Từ giờ Anh bắt đầu bằng “e” với 7 chữ


Từ giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa

example

/ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n)

ví dụ

eastern

/ˈiː.stən/ (a)

phía Đông

exactly

/ɪɡˈzekt.li/ (adv)

chính xác

expense

/ɪkˈspens/ (n)

chi phí

explain

/ɪkˈspleɪn/ (v)

giải thích

excited

(a)

bị kích thích

element

/ˈel.ɪ.mənt/ (n)

thành phần

edition

/ɪˈdɪʃ.ən/ (n)

sự xuất bản, phiên bản

exhibit

/ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v)

vật trưng bày, triển lãm

endless

/ˈend.ləs/ (a)

mãi mãi


Từ tiếng Anh ban đầu bằng “e” với 8 chữ


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic

/iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a)

kinh tế

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n)

trao đổi

evidence

/ˈev.ɪ.dəns/ (n)

chứng cớ

exercise

/ˈek.sə.saɪz/ (n)

luyện tập, thực hành

earnings

/ˈɜː.nɪŋz/ (n)

thu nhập

estimate

/ˈes.tɪ.meɪt/ (v)

ước tính, lượng giá

exposure

/ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n)

sự phơi nhiễm, sự gian xảo

everyday

/ˈev.ri.deɪ/ (a)

mỗi ngày

evaluate

/ɪˈvel.ju.eɪt/ (v)

giá trị

enormous

/ɪˈnɔː.məs/ (a)

to lớn, khổng lồ

engineer

/ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n)

kỹ sư


*

Từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ “E” với 9 chữ cái


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

education

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n)

giáo dục

executive

ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n)

điều hành

excellent

/ˈek.səl.ənt/ (a)

xuất sắc

extensive

/ɪkˈsten.sɪv/ (a)

sâu rộng, hieu biet rộng

effective

/ɪˈfek.tɪv/ (a)

có hiệu lực

expertise

/ˌek.spɜːˈtiːz/ (n)

chuyên môn

expansion

/ɪkˈspæn.ʃən/ (n)

sự bành trướng

establish

/ɪˈsteb.lɪʃ/ (v)

thành lập

efficient

/ɪˈfɪʃ.ənt/ (n)

có hiệu quả

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hòa hợp khẩn cấp

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hòa hợp khẩn cấp

existence

/ɪɡˈzɪs.təns/ (n)

sự tồn tại

evolution

/ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n)

sự vạc triển

emotional

/ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a)

đa cảm

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n)

kinh tế học

everybody

/ˈev.riˌbɒd.i/

mọi người

exception

/ɪkˈsep.ʃən/ (n)

ngoại lệ

excessive

ikˈsesiv (n)

quá đáng

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n)

vụ nổ

exclusion

/ɪkˈskluːd/ (v)

loại trừ


*

Từ giờ Anh ban đầu bằng “e” với 10 chữ cái


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

especially

/ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv)

đặc biệt

everything

/ˈev.ri.θɪŋ/ (n)

mọi thứ

employment

/ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n)

nơi làm cho việc, công việc

enterprise

/ˈen.tə.praɪz/ (n)

doanh nghiệp

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cùng

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cùng

expression

/ɪkˈspreʃ.ən/ (n)

bieu hien, biện pháp biểu lộ

exhibition

/ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n)

buổi triển lãm

enrollment

/inˈrōlmənt/ (n)

ghi danh

excellence

/ˈek.səl.əns/ (n)

xuất sắc

enthusiasm

/ɪnˈθjuː.zi.ez.əm/ (n

hăng hái

everywhere

/ˈev.ri.weər/ (adv

khắp nơi

excitement

/ɪkˈsaɪt/ (n)

sự phấn khích

experiment

/ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n)

thí nghiệm

engagement

/ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n)

hôn ước, lễ thêm hôn


Từ giờ Anh ban đầu bằng chữ “E” với 11 chữ cái


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environment

/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n)

môi trường

engineering

/ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n)

kỹ thuật

experienced

/ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n)

kinh nghiệm

educational

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a)

phương pháp giáo dục

effectively

/ɪˈfek.tɪv.li/ (adv):

hiệu quả

exploration

/ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n)

sự thăm khám phá, thăm dò

examination

/ɪɡˌzem.ɪˈneɪ.ʃən/ (n)

kiem tra

encouraging

/ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n)

khích lệ, khuyến khích

expectation

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự mong mỏi đợi

expectation

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự muốn đợi

endorsement

/ɪnˈdɔːs.mənt/ (n):

chứng thực

explanatory

/ɪkˈsplen.ə.tər.i/ (a)

giải thích

exponential

/ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a)

số mũ

egalitarian

/ɪˌɡel.ɪˈteə.ri.ən/ (a)

bình đẳng

emplacement

/ɪmˈpleɪs.mənt/ (n)

sự gắng the

emotionless

/ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a)

vô cảm

excrescence

/ekˈskres.əns/ (n)

sự xuất hiện

exclamatory

/eksˈklem.ə.tər.i/ (a)

cảm thán, thán từ


*

Từ tiếng Anh bước đầu bằng “e” với 12 chữ cái


Từ giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa

enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

tận tâm

exploitation

/ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n)

khai thác, sự lợi dụng

encroachment

/ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n)

sự lấn chiếm

experiential

/ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a)

dựa theo kinh nghiem

econometrics

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

econometrics

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

excruciating

/ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a)

đau đớn, dữ dội

electrolysis

/iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n)

điện phân, điện từ

electrolytic

/i.lek.trəˈlɪt.ɪk/ (n)

điện phân

equivocation

/ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n)

không rõ ràng

exterminator

/ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n)

kẻ ám sát

emotionalism

/ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n)

cảm động

expressivity

/ksprɛˈsɪvɪtɪ/ (n)

biểu cảm


Từ giờ Anh bước đầu bằng chữ “E” với 13 chữ cái


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environmental

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a)

thuộc về môi trường

entertainment

/en.təˈteɪn.mənt/ (n)

giải trí

extraordinary

/ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a)

lạ lùng, phi thường

establishment

/ɪˈsteb.lɪʃ.mənt/ (n)

thành lập

encouragement

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n)

sự khuyến khích

embarrassment

/ɪmˈber.əs.mənt/ (n)

sự lúng túng

electrostatic

/iˌlek.trəʊˈstet.ɪk/ (a)

tĩnh điện

endocrinology

/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n)

khoa nội tiết

enlightenment

/ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n)

làm rõ ràng, giác ngộ

extracellular

/ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n)

khác thường

expeditionary

/ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a)

viễn chinh

expressionism

/ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n)

biểu thị

ethnocentrism

/ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/ (n)

chủ nghĩa dân tộc

equilibristic

/i-​kwi-​lə-​ˈbri-​stik/ (n)

cân bằng

equilibration

/ĭ-kwĭl′ə-brā′shən/ (n)

thăng bằng


Động từ giờ Anh bước đầu bằng chữ “E”

Một số cồn từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ “E” dễ dàng như sau:


Từ giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa

earn

/ə:n/ (v)

Kiếm (tiền), giành (phần thưởng

educate

/’edju:keit/ (v)

giáo dục

embarrass

/im´bærəs/ (v)

lúng túng

employ

/im’plɔi/ (v)

thuê

encounter

/in’kautә/ (v)

chạm chán, bắt gặp

encourage

/inˈkərij/ (v)

động viên, giúp đỡ

excite

/ik’sait/ (v)

kích thích, kích động

exclude

/iks´klu:d/ (v)

ngăn chặn, các loại trừ

explode

/iks’ploud/ (v)

làm nổ

export

/iks´pɔ:t/ (v)

xuất khẩu

expose

/ɪkˈspoʊz/ (v)

trưng bày

explain

/iks’plein/ (v)

giải nghĩa, giải thích

ease

/i:z/ (v)

làm dịu


*

Tính từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ “E”

Sau đây, Monkey Edu vẫn cung cấp cho chính mình những tính từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ “E” phổ biến dùng trong giao tiếp hằng ngày.


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic

/i:kə’nɔmik/ (adj)

thuộc về gớm tế

educated

/’edju:keitid/ (adj)

được giáo dục

elderly

/’eldəli/ (adj)

có tuổi, cao tuổi

embarrassing

/im’bærəsiη/ (adj)

làm lúng túng

unemployed

/ʌnim´plɔid/ (adj)

thất nghiệp

engaged

/in´geidʒd/ (adj)

đã gắn ước

enormous

/i’nɔ:məs/ (adj)

khổng lồ

entertaining

/,entə’teiniɳ/ (adj)

giải trí

enthusiastic

/ɛnˌθuziˈæstɪk/ (adj)

hăng hái

environmental

/in,vairən’mentl/ (adj)

thuộc về môi trường

exaggerated

/ig’zædЗзreit/ (adi)

cường điệu


*

Trạng từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu từ chữ “E”

Monkey xin được cung ứng một số trạng từ giờ đồng hồ Anh được bước đầu từ chữ “E” cho mình sử dụng đầy niềm tin trong giao tiếp.


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

exactly

/ig’zæktli/ (adv)

chính xác

eventually

/i´ventjuəli/ (adv)

cuối cùng

expectedly

/’iks’pektid/ (adv)

dự kiến

extremely

/iks´tri:mli/ (adv)

vô cùng

ever

/’evә(r) (adv)

từng

effectively

/i’fektivli (adv)

có kết quả, gồm hiệu lực

elsewhere

/¸els´wɛə/ (adv)

ở một ở đâu khác

entirely

/in´taiəli/ (adv)

toàn vẹn

especially

/is’peʃəli/ (adv)

đặc biệt

essentially

/e¸senʃi´əli/ (adv)

về phiên bản chất

everywhere

/´evri¸weə/ (adv)

mọi nơi


*

Danh từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Một số danh từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ “E” khi áp dụng vô thuộc sang trọng. Chúng ta đã biết chưa?


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

evidence

/’evidəns/ (n)

điều hiển nhiên

examination

/ig¸zæmi´neiʃən/ (n)

sự thi cử, kỳ thi

exception

/ik’sepʃn/ (n)

sự trừ ra

exhibition

/ˌɛksəˈbɪʃən/ (n)

cuộc triển lãm

expense

/ɪkˈspɛns/ (n)

chi phí

escape

/is’keip/ (n)

trốn thoát

essay

/ˈɛseɪ/ (n)

bài tè luận

estate

/ɪˈsteɪt (n)

tài sản


*

Tên con vật bằng giờ Anh bước đầu bằng chữ “E”

Một số loài vật mang tên tiếng Anh bắt đầu bằng vần âm “E” như sau:


Từ giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa

eagle

/ˈiː.gl/

đại bàng

eel

/ˈiəl/

lươn

elephant

/ˈel.ɪ.fənt/

voi


*

Tên dụng cụ bằng giờ Anh bước đầu bằng chữ “E”

Đồ thứ trong nhà bước đầu bằng chữ “E” khiến bạn ngạc nhiên đến.


Từ giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa

End table

/" en teibl/

Bàn vuông

electricity meter

/ɪ.ˌlɛk.ˈtrɪ.sə.ti ˈmi.tɜː/

Công tơ điện


*

Phương pháp học từ vựng giờ Anh góp trẻ tiếp thu nhanh và hiệu quả

Bên cạnh vấn đề nắm được đầy đủ từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ “E”, thì phương pháp học cũng chính là yếu tố cực kì quan trọng. Mindmap được coi là cách học sở hữu lại tác dụng tốt nhất hiện nay.

*

Bản đồ tứ duy là một trong trong những phương pháp học tự vựng giờ đồng hồ Anh dễ dàng nhớ cùng được vận dụng nhiều. Việc Mindmap sẽ giúp đỡ bài học của bé bỏng trở cần thú vị với nhiều dạng màu sắc hơn. Các bạn cũng có thể áp dụng biện pháp học này cho bé bỏng theo quá trình như sau:

Bước 1: Đầu tiên, các bạn cần lựa chọn một chủ đề có tác dụng trung trung khu của toàn bộ các tự vựng rồi về một hình trung trung tâm và tô màu thật nổi bật. Đây đã là chủ thể để phu huynh góp con phát triển sơ đồ tứ duy giờ Anh.Bước 2: Tiếp đến, bạn hãy thực hiện vẽ ra những nhánh chủ đề chính bằng cách vẽ ít nhất 4 nhánh to khởi đầu từ hình ảnh trung tâm. Mỗi nhánh, phụ huynh nên lựa chọn một màu không giống nhau để nhỏ nhắn dễ phân biệt. Đây cũng chính là yếu tố tác động ảnh hưởng đến quá trình ghi nhớ của não cỗ trẻ.Bước 3: Sau đó, mỗi nhánh bạn hãy lựa chọn ra đông đảo từ khóa phía bên trong chủ đề chủ yếu để phát triển sơ đồ.Bước 4: Từ các nhánh chủ đề chính, bố mẹ hãy vẽ thêm phần nhiều nhánh phụ. đều từ được viết trên rất nhiều nhánh phụ này vẫn là nhà đề nhỏ dại hơn của không ít từ được viết bên trên nhánh chính.Bước 5: Cứ tiếp tục mở rộng sơ đồ bởi thế với hầu như chủ đề/từ khóa cùng nhánh nhỏ tuổi hơn tính đến khi hoàn thiện.

*

Ngoài những cách thức nên, chúng ta cũng nên tìm cho bạn nguồn tài liệu chuẩn để luyện tập hàng ngày. Trong các đó ko thể quăng quật qua phần mềm học giờ đồng hồ Anh được ái mộ nhất bây chừ là Monkey Junior - Ứng dụng hàng đầu cho trẻ mới bước đầu học tiếng Anh.

Thế mạnh lớn nhất của Monkey Junior biến một lượng từ bỏ vựng khổng lồ thành trí nhớ vĩnh cửu của trẻ. Được truyền sở hữu qua các phương pháp giáo dục sớm, cùng với lộ trình học chuyên nghiệp – là khởi đầu hoàn hảo cho phần nhiều trẻ em bắt đầu học tiếng Anh tiện lợi hơn, vui hơn, tác dụng hơn.

Kho từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ “E” rất đa dạng và đa dạng mẫu mã và trải đều hầu hết các nhà đề. Hy vọng nội dung bài viết trên sẽ giúp đỡ bạn có thêm nguồn loài kiến thức phong phú và đa dạng về từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh. Đừng quên theo dõi Monkey để không bỏ qua bất kỳ bài viết nào nhé!

Việc học tập từ vựng ban đầu bằng bảng chữ cái là trong số những cách hay. Thông qua cách thức này bạn cũng có thể ghi nhớ & áp dụng từ vựng nhanh chóng, dễ dàng dàng. Nuốm được phương thức trên, tiếp sau đây mamnongautruc.edu.vn sưu tầm cùng tổng hợp hầu như từ vựng giờ Anh ban đầu bằng chữ E PDF giúp chúng ta cũng có thể tải xuống với học tập để giao tiếp tác dụng cũng như chinh phục được điểm số thiệt cao trong số kỳ thi như IELTS, TOEIC, thpt Quốc gia!

*
Tong-hop-tu-vung-tieng-Anh-bat-dau-bang-chu-E

Mục lục bài viết

I. Tổng phù hợp từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ EII. Tổng hợp loại từ giờ Anh bắt đầu bằng chữ EIV. Phương pháp học từ bỏ vựng bắt đầu bằng chữ E cấp tốc chóng, hiệu quả
V. Bài bác tập ghi ghi nhớ từ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ E

I. Tổng hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ E

Đối với các từ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ E, bọn họ nghĩ tức thì đến rất nhiều từ, vậy thì nên cần sắp xếp các từ này theo nhóm ra sao để học một cách tác dụng và ngắn gọn xúc tích nhất? mamnongautruc.edu.vn vẫn hiểu điều này, và sắp xếp từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ E một bí quyết khoa học nhất. Hãy cùng khám phá nhé!

*
Tổng hòa hợp từ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ E theo công ty đề

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ E: Đồ ăn, thức uống

Đồ ăn uống thức uống là chủ đề mà chúng ta quan trọng tâm nhất, vì chắc rằng bất cứ ai cũng đề cập tới bọn chúng mỗi ngày. Vậy chúng ta có khi nào thắc mắc quả xoài tiếng, cà tím,… tiếng Anh là không? tìm hiểu thêm ngay bảng sau đây nhé!

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ E: Đồ ăn, thức uống

STT

Từ vựng giờ Anh bắt đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Eggs

Trứng

I had scrambled eggs for breakfast this morning. 

(Tôi đã ăn trứng rán sáng nay.)

2

Espresso

Cà phê espresso

He ordered an espresso after his meal. 

(Anh ấy đặt một cốc cafe espresso sau bữa ăn.)

3

Edamame

Đậu đũa Nhật Bản

We shared a plate of edamame as an appetizer. 

(Chúng tôi đã phân tách nhau một đĩa đậu dải áo Nhật bản như món khai vị.)

4

Earl Grey tea

Trà Earl Grey

She likes lớn drink Earl Grey tea in the afternoon. 

(Cô ấy mê say uống trà Earl Grey vào buổi chiều.)

5

Eggplant

Cà tím

The eggplant Parmesan was delicious. 

(Cà tím Parmesan siêu ngon.)

6

Enchiladas

Bánh enchilada

I ordered chicken enchiladas for dinner. 

(Tôi để món enchiladas gà mang đến bữa tối.)

7

Eggnog

Sữa trứng

Eggnog is a popular holiday drink in the United States. 

(Sữa trứng là một trong những thức uống phổ cập vào mùa lễ tại Hoa Kỳ.)

8

English muffin

Bánh mì nướng hình dạng Anh

I toasted an English muffin and spread some butter on it for breakfast. 

(Tôi sẽ nướng bánh mì nướng đẳng cấp Anh cùng bôi một không nhiều bơ lên đó để gia công món nạp năng lượng sáng.)

9

Egg rolls

Trứng cuộn

Eng rolls that my mother cooks is extremely delicious 

(Món trứng cuộn do bà mẹ tôi làm thực sự rất ngon)

10

Empanadas

Món nạp năng lượng gồm bánh xèo nhân thịt, cá, hoặc rau củ

The empanadas at this restaurant are really good.

(Những mẫu bánh xèo nhân thịt, cá hoặc rau củ ở quán ăn này thực sự siêu ngon.)

2. Trường đoản cú vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ E: Đồ vật

Dưới trên đây mamnongautruc.edu.vn vẫn cung cấp cho bạn từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ E trong chủ đề vật dụng, vật dụng quen thuộc hàng ngày. Chúng ta thường nói những đồ dùng như earphone, elevator,… vậy các đồ vật khác thì sao, cùng tìm hiểu nhé!

*
Từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ E: Đồ vật

STT

Từ vựng giờ Anh bắt đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Earphones

Tai nghe

I use earphones khổng lồ listen khổng lồ music while I’m working.

(Tôi cần sử dụng tai nghe giúp nghe nhạc khi đang làm cho việc.)

2

Elevator

Thang máy

Taking the elevator to lớn the fifth floor.

(Đi thang đồ vật lên tầng năm.)

3

Envelope

Phong bì

Please put the letter in the envelope and seal it.

(Vui lòng đến thư vào phong bì và niêm phong nó lại.)

4

Eraser

Cục tẩy

Can I borrow your eraser to lớn fix my mistake?

(Tôi rất có thể mượn tẩy của chúng ta để sửa lỗi của mình không?)

5

Extension cord

Dây điện

I need an extension cord to plug in my computer.

(Tôi phải một dây điện nữa để cắm sạc lắp thêm tính.)

6

Espresso machine

Máy pha cà phê Espresso

The espresso machine makes delicious coffee.

(Máy pha cà phê Espresso tạo nên những cốc coffe ngon tuyệt.)

7

Ethernet cable

Cáp mạng Ethernet

Please connect your computer lớn the internet with an Ethernet cable.

(Vui lòng kết nối máy tính của doanh nghiệp với internet bằng cáp mạng Ethernet.)

8

Exercise bike

Xe đạp lũ dục

I ride the exercise bike for thirty minutes every morning.

(Tôi đạp xe đạp điện tập thể thao trong ba mươi phút mỗi sáng.)

9

Eyeglasses

Kính đeo mắt

I need lớn wear my eyeglasses khổng lồ read books.

(Tôi phải đeo kính để đọc sách)

10

Egg beater

Máy tấn công trứng

She uses an egg beater to make cake batter.

(Cô ấy sử dụng máy tấn công trứng để gia công bột bánh.)

11

Electric fan

Quạt điện

It’s hot in here, can you turn on the electric fan?

(Ở đây nóng quá, chúng ta cũng có thể bật quạt lên được không?)

12

Electric guitar

Đàn guitar điện

He plays electric guitar in a rock band.

(Anh ấy chơi bọn guitar năng lượng điện trong một ban nhạc rock.)

13

Electric kettle

Ấm nước hết sức tốc

She boiled water in the electric kettle lớn make some tea. 

(Cô ta đun nước trong ấm nước hết sức tốc để pha trà)

14

Espresso cup

Cốc Espresso

He sipped the espresso from his tiny cup. 

(Anh ấy nhấp nhanh cốc Espresso nhỏ tuổi của mình)

15

E-book reader

Máy gọi sách điện tử

She downloaded the e-book onto her e-book reader to lớn read on the go. 

(Cô ta download sách xuống thiết bị sách điện tử của chính mình để đọc khi đi ra ngoài)

3. Từ bỏ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ E: Động vật

Những con vật thật xứng đáng yêu, vậy bọn chúng trong giờ Anh được hotline là gì nhỉ? Đừng chỉ thắc mắc suông cơ mà hãy thuộc mamnongautruc.edu.vn tìm hiểu ngay từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E trong chủ đề động vật nhé!

*
Từ vựng giờ Anh ban đầu bằng chữ E: Động vật

STT

Từ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Elephant

Con voi

Elephants are the largest land animals in the world. 

(Con voi là loài đụng vật lớn nhất trên cạn.)

2

Eagle

Đại bàng

The eagle soared high in the sky.

 (Đại bàng vút cao trên thai trời.)

3

Emu

Chim đà điểu Úc

Emus are flightless birds found only in Australia.

 (Chim đà điểu Úc là loài chim chần chờ bay còn chỉ được tìm thấy ngơi nghỉ Úc.)

4

Elk

Hươu đực Bắc Mỹ

The elk is also known as the wapiti. (Hươu đực Bắc Mỹ còn được gọi là wapiti.)

5

Eel

Con lươn

Eels are snake-like fish found in fresh và saltwater. 

(Con lươn có bản thiết kế giống con rắn, hay được tra cứu thấy sinh hoạt nước ngọt với nước mặn.)

6

Earthworm

Sâu đất

Earthworms play an important role in soil health. 

(Sâu khu đất đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong tình trạng sức mạnh đất đai.)

7

Egret

Diệc

The egret is a type of heron found in wetland habitats. 

(Diệc là một trong những loại thuộc chúng ta cò được tìm thấy sinh hoạt các môi trường xung quanh sống độ ẩm ướt.)

8

Echidna

Tê tê

The echidna is a spiny anteater native to nước australia and New Guinea. (Tê tê là một trong những loài động vật ăn kiến sợi có xuất phát từ australia và New Guinea.)

9

Eastern chipmunk

Sóc chuột đông

The eastern chipmunk is a small, striped rodent found in eastern North America. 

(Sóc loài chuột đông là một trong loài ăn mòn nhỏ, tất cả sọc được tra cứu thấy ngơi nghỉ phía đông bắc Mỹ.)

10

Emperor penguin

Chim cánh cụt hoàng đế

The emperor penguin is the largest species of penguin và is found in Antarctica. 

(Chim cánh cụt nhà vua là loài chim cánh cụt lớn số 1 và được tìm kiếm thấy ở châu phái nam Cực.)

11

European bison

Bò rừng châu Âu

The European bison, also known as the wisent, is a large mammal native to Europe. 

(Bò rừng châu Âu, có cách gọi khác là bò rừng đầu bò, là một trong những loài động vật hoang dã có vú to sống ở châu Âu.)

12

Emerald tree boa

Rắn lục xanh

The emerald tree boa is a non-venomous snake found in the rainforests of South America. 

(Rắn xanh cây ngọc là loại rắn ko độc được tìm kiếm thấy sống rừng mưa của nam giới Mỹ.)

4. Từ vựng giờ Anh ban đầu bằng chữ E: Lễ hội

Với chủ thể lễ hội, liệu bao hàm từ vựng gì mà bước đầu bằng chữ E nhỉ? cùng mamnongautruc.edu.vn tò mò nhé!

*
Từ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ E: Lễ hội

STT

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Easter

Lễ Phục Sinh

Every year, my family celebrates Easter with a big brunch và an egg hunt.

( từng năm, gia đình tôi tổ chức lễ phục sinh với một giở brunch to và kiếm tìm trứng.)

2

Eve

Đêm giao thừa

On the eve of the festival, people decorate their houses with lights & flowers.

( vào đêm trước lễ hội, mọi tín đồ trang trí nhà cửa của mình với đèn và hoa.)

3

Embellish

Màu sắc đẹp sặc sỡ

The dancers wore brightly embellished costumes for the carnival parade.

( các vũ công mặc gần như bộ bộ đồ được trang trí sặc sỡ cho cuộc diễu hành lễ hội.)

4

Entertainment

Hình thức giải trí

There was a variety of entertainment at the festival, including live music, games, and performances.

( tất cả nhiều hiệ tượng giải trí không giống nhau tại lễ hội, bao gồm âm nhạc trực tiếp, trò nghịch và các màn trình diễn.)

5

Exhibition

Buổi triển lãm

The local museum organized an exhibition of traditional crafts for the cultural festival.

( bảo tàng địa phương tổ chức một triển lãm về những nghề thủ công bằng tay truyền thống cho liên hoan tiệc tùng văn hóa.)

6

Enthusiasm

Sự sức nóng tình

The children’s enthusiasm for the Christmas parade was contagious and spread to lớn everyone watching.”

( Sự nhiệt tình của trẻ em so với cuộc diễu hành giáng sinh truyền nhiễm cùng lan đến tất cả mọi tín đồ đang xem.)

7

Extravaganza

Sự kiện hoành tráng

The New Year’s Eve fireworks display was a spectacular extravaganza that lit up the entire sky.

(Trình diễn pháo hoa đêm giao thừa là 1 sự kiện hoành tráng đặc trưng chiếu sáng sủa cả bầu trời.)

8

Excitement

Cảm giác hào hứng

There was a sense of excitement in the air as the parade approached.

( có một cảm xúc hào hứng trong không khí khi cuộc diễu hành mang lại gần.)

9

Ethnic

Thuộc về dân tộc

The food at the street fair represented a variety of ethnic cuisines from around the world.

( Đồ ăn tại hội chợ con đường phố đại diện thay mặt cho những loại ẩm thực ăn uống dân tộc khác biệt trên cụ giới.)

10

Entry

Lối ra vào

The float with the giant long was the most impressive entry in the Chinese New Year parade.

( xe hoa tất cả con rồng to đùng là đầu vào ấn tượng nhất vào cuộc diễu hành năm mới Trung Quốc.)

11

Energetic

Tràn đầy năng lượng

The dancers performed an energetic routine that had the crowd clapping & cheering.

( hồ hết vũ công thể hiện một bài nhảy năng hễ khiến người theo dõi vỗ tay và hoan hô.)

12

Eggnog

Cocktail trứng sữa

Eggnog is the greatest dish for me.

(Cocktail trứng sữa là món nạp năng lượng tuyệt nhất so với tôi)

13

Elf

Chú lùn

Elf is a small person with pointed ears, in popular stories.

(Chú lùn là 1 trong người nhỏ bé với song tai nhọn, trong những câu chuyện phổ biến.)

5. Tự vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E: Giáo dục

Dưới đây là các từ bỏ vựng bước đầu bằng chữ E về chủ thể giáo dục. Cùng mamnongautruc.edu.vn khám phá nhé!

*
Từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ E: Giáo dục

STT

Từ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Education

Giáo dục

Education is the key lớn success. (Giáo dục là khóa xe thành công.)

2

Examination

Kì thi

I have an important examination tomorrow. 

(Tôi có một kì thi quan trọng vào ngày mai.)

3

Extracurricular

Ngoại khóa

My extracurricular activities include playing sports và learning a new language. (

Các hoạt động ngoại khóa của tôi bao hàm chơi thể thao cùng học một ngôn ngữ mới.)

4

Enrollment

Đăng ký kết học

The enrollment process is very easy. 

(Quá trình đăng ký học rất đối kháng giản.)

5

Essay

Bài luận

I have lớn write an essay about my favorite book. 

(Tôi phải viết một chia sẻ về cuốn sách ái mộ của tôi.)

6

Examination room

Phòng thi

You cannot bring any electronic devices into the examination room. 

(Bạn không được mang ngẫu nhiên thiết bị điện tử làm sao vào chống thi.)

7

Elementary school

Trường đái học

My nephew is in elementary school. 

(Cháu trai tôi đang học tè học.)

8

Entrance exam

Kì thi đầu vào

I have lớn take an entrance exam khổng lồ get into the university. 

(Tôi yêu cầu thi nguồn vào để vào đại học.)

9

E-learning

Học trực tuyến

Due to the pandemic, many students are now doing e-learning. 

(Do đại dịch, nhiều học viên hiện vẫn học trực tuyến.)

10

English language

Ngôn ngữ Anh

English language skills are essential for communication in today’s world. 

(Kỹ năng giờ Anh là rất quan trọng để giao tiếp trong nhân loại hiện đại.)

11

Examination paper

Đề thi

Make sure you read the instructions carefully before you start answering the examination paper. 

(Hãy hiểu kỹ lí giải trước khi ban đầu làm đề thi.)

12

Education system

Hệ thống giáo dục

The education system in my country is undergoing reforms. (Hệ thống giáo dục trong đất nước của tôi sẽ trải qua những cải cách.)

13

Entrance requirements

Yêu ước đầu vào

The entrance requirements for this program are very high.

(Yêu cầu đầu vào cho chương trình này khôn xiết cao.)

14

Education level

Trình độ giáo dục

His education cấp độ is very impressive. 

(Trình độ giáo dục của anh ấy hết sức ấn tượng.)

15

Educational institution

Cơ sở giáo dục

This đô thị has many educational institutions, including universities & colleges. 

(Thành phố này có nhiều cơ sở giáo dục, bao hàm đại học cùng trường cao đẳng.)

II. Tổng hợp loại từ giờ Anh bắt đầu bằng chữ E

Đối với các loại danh từ, đụng từ, tính từ, trạng trường đoản cú thì sẽ có được những trường đoản cú vựng nào bắt đầu bằng chữ E? cùng mamnongautruc.edu.vn học nhé!

*
Tổng hợp một số loại từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ E

1. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ E: Động từ

Đối với cồn từ, bảng tiếp sau đây sẽ bao gồm từ vựng giờ Anh ban đầu bằng chữ E, cụ thể như sau:

*
Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E: Động từ

STT

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Eat

Ăn

I eat bananas every morning.

 (Tôi ăn chuối mỗi ngày.)

2

Eat out

Ăn ngoài

We decided khổng lồ eat out at a fancy restaurant to lớn celebrate our anniversary. 

(Chúng tôi đưa ra quyết định đi ăn uống ngoài tại một đơn vị hàng quý phái để lưu niệm ngày cưới.)

3

Earn

Kiếm được, thu được

He earns a lot of money from his job. (Anh ta kiếm được nhiều tiền từ quá trình của mình.)

4

Edit

Chỉnh sửa

She edited the article carefully before publishing it. 

(Cô ấy chỉnh sửa nội dung bài viết cẩn thận trước khi đăng tải.)

5

Educate

Dạy, giáo dục

The school aims to educate students in various subjects. 

(Trường học tập với hướng đến dạy học viên nhiều môn học tập khác nhau.)

6

Employ

Tuyển dụng

The company employs over 500 new people. 

(Công ty tuyển dụng hơn 500 fan mới.)

7

Enable

Cho phép, tạo cho có thể

The new technology enables us khổng lồ communicate more easily. 

(Công nghệ mới cho phép bọn họ giao tiếp dễ ợt hơn.)

8

Encourage

Khuyến khích

My parents always encourage me to bởi vì my best. 

(Bố chị em tôi luôn luôn khuyến khích tôi làm rất tốt có thể.)

9

End

Kết thúc

The movie ended at 10 pm. 

(Bộ phim ngừng lúc 10 tiếng tối.)

10

Enjoy

Thích, tận hưởng

I enjoy playing soccer with my friends. (Tôi say đắm chơi bóng đá cùng các bạn bè.)

11

Entertain

Giải trí

The magician entertained the audience with his tricks. 

(Nhà ảo thuật giải trí cho khán giả với những màn thuật ảo ảnh của mình.)

12

Escape

Thoát ra, trốn thoát

The prisoner escaped from the jail. (Tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù.)

13

Estimate

Ước tính

The contractor estimated the cost of the construction project at about 5 billion.

(Nhà thầu ước tính chi phí của dự án công trình xây dựng khoảng chừng 5 tỷ.)

14

Evaluate

Đánh giá

The teacher evaluated the student’s performance on the test. 

(Giáo viên đánh giá thành tích của học viên trong bài bác kiểm tra.)

15

Examine

Kiểm tra, đi khám phá

The doctor examined the patient và prescribed some medication. 

(Bác sĩ đang khám bệnh và kê đối chọi thuốc cho dịch nhân.)

16

Expand

Mở rộng

The company plans to lớn expand its business in Asia. 

(Công ty dự định mở rộng kinh doanh của bản thân mình tại châu Á.)

17

Exercise

Tập luyện, thể dục

She does regular exercise khổng lồ stay fit và healthy. 

(Cô ấy bạn hữu dục liên tục để giữ dáng với khỏe mạnh.)

18

Explore

Khám phá, khai thác

We decided lớn explore the thành phố on foot instead of taking a tour bus. 

(Chúng tôi quyết định tìm hiểu thành phố bởi chính đôi chân của mình thay do đi tour xe cộ buýt.)

2. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ E: Tính từ

Về tính từ để biểu đạt trong từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ E, mình đang bao gồm:

*
Từ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ E: Tính từ

STT

Từ vựng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Easy

Dễ dàng

This homework is so easy khổng lồ complete.

(Bài tập này rất đơn giản hoàn thành.)

3

Eager

Háo hức

The children were eager to open their Christmas presents. 

(Những đứa trẻ hồi hộp mở đá quý Giáng Sinh của mình.)

3

Elderly

Lớn tuổi

The elderly woman needed help carrying her groceries. 

(Người thiếu phụ lớn tuổi cần giúp đỡ để với đồ của mình.)

4

Energetic

Năng động

The kids were so energetic that they were running around the park. 

(Những đứa trẻ em năng đụng quá đến hơn cả chạy khắp quanh công viên.)

5

Enormous

To lớn

The elephant was so enormous in size. 

(Con voi có kích cỡ quá là to)

6

Excellent

Xuất sắc

She did an excellent job on the project. 

(Dự án này cô ấy đã làm cho rất xuất sắc.)

7

Expensive

Đắt đỏ

The designer handbag was too expensive for me to lớn buy. 

(Chiếc túi xách ở trong nhà thiết kế quá mắc đỏ nhằm tôi hoàn toàn có thể mua được.)

8

Extravagant

Phung phí

He had an extravagant lifestyle và spent money on expensive cars and clothes. (Anh ấy bao gồm lối sống phung phí, tiêu tiền vào những cái xe khá và áo quần đắt tiền.)

9

Emotional

Cảm động

The movie was so emotional that many people were crying. 

(Bộ phim khôn cùng cảm động mang đến nỗi nhiều người dân đã khóc.)

10

Endless

Vô tận

The desert seemed to lớn go on for endless miles. 

(Sa mạc dường như kéo lâu năm vô tận.)

11

Exciting

Thú vị

Going on a rollercoaster ride can be very exciting. 

(Đi trên một chuyến tàu lượn khôn xiết tốc khôn cùng thú vị.)

12

Exotic

Kỳ lạ, độc đáo

The tropical birds were exotic và had colorful feathers. 

(Những chú chim nhiệt đới kỳ kỳ lạ và tất cả bộ lông đầy màu sắc sắc.)

13

Exquisite

Tinh tế, giỏi vời

The food at the fancy restaurant was exquisite & tasted amazing.

(Món ăn tận nơi hàng sang trọng rất ngon cùng có hương vị tuyệt vời.)

14

Eclectic

Đa dạng, nhiều năng

Her taste in music was eclectic & she enjoyed listening khổng lồ many different genres.(Gu âm nhạc của cô ấy đa dạng chủng loại và cô ấy đam mê nghe những thể một số loại khác nhau.)

15

Educational

Mang tính giáo dục

Educational games are a great way khổng lồ make learning fun for kids.

(Các trò chơi giáo dục là biện pháp tuyệt vời sẽ giúp trẻ em học hành một giải pháp vui vẻ.)

3. Tự vựng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ E: Trạng từ

Trạng từ bỏ để nhấn mạnh vấn đề động từ, thì trạng từ giờ Anh ban đầu bằng chữ E sẽ sở hữu được những trường đoản cú nào?

mamnongautruc.edu.vn bật mý cho các bạn một mẹo ni nhé! hầu như các trạng từ thường được kết cấu từ tính từ và thêm đuôi “ly” đằng sau:

Adv = Adj + ly

*
Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E: Trạng từ

STT

Từ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Easily

Dễ dàng

She easily passed her driving demo on the first try.

Cô ấy đã thuận tiện vượt qua kỳ thi lái xe lần trước tiên của mình.)

2

Early

Sớm

We woke up early to lớn watch the sunrise.

(Chúng tôi vẫn thức dậy sớm nhằm ngắm bình minh.)

3

Eastward

Hướng về phía đông

The ship is sailing eastward towards the coast.

(Chiếc tàu đang hướng về phía đông tới bờ biển.)

4

Eagerly

Hăm hở

The children were eagerly waiting for their presents.

(Những đứa trẻ đã háo hức chờ quà của mình.)

5

Everywhere

Khắp nơi

There were flowers everywhere in the garden.

(Cả khu vườn ngập cả những bông hoa..)

6

Evenly

Đều đặn

She spread the icing evenly over the cake.

(Cô ấy trải kem hầu hết lên bánh.)

7

Eventually

Cuối cùng

Eventually, we arrived at our destination after a long journey.

(Cuối cùng, chúng tôi đã đến vị trí sau một hành trình dài dài.)

8

Exactly

Chính xác

She knew exactly what to vì in the situation.

(Cô ấy biết đúng chuẩn phải làm gì trong trường hợp đó.)

9

Excessively

Quá mức

He was drinking excessively và needed lớn stop.

(Anh ta uống say vượt mức và rất cần phải dừng xe cộ lại.)

10

Especially

Đặc biệt là

I love all fruits, especially mangoes.

(Tôi yêu tất cả các nhiều loại trái cây, nhất là xoài.)

11

Energetically

Năng động

She danced energetically for hours at the party.

(Cô ấy nhảy múa một bí quyết hăng say trên buổi tiệc.)

12

Elsewhere

Nơi khác

She wanted to travel elsewhere for her vacation.

(Cô ấy muốn du lịch ở đâu đó trong kỳ nghỉ mát của mình.)

13

Evermore

Mãi mãi

Their love for each other will last evermore.

Xem thêm: 999+ Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Ý Nghĩa, Giúp Tâm Trạng Tốt Hơn

(Tình yêu cơ mà họ giành cho nhau sẽ kéo dài mãi mãi.)

14

Extremely

Cực kỳ

The weather was extremely hot last summer.

(Mùa hè năm ngoái nắng rét cháy người.)

4. Tự vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ E: Danh từ

Danh từ giờ anh bước đầu bằng chữ E, gồm rất nhiều, nhưng lại mamnongautruc.edu.vn sẽ cung cấp các tự vựng quen thuộc trước, còn các từ cạnh tranh và nâng cấp hơn, thì mamnongautruc.edu.vn sẽ bật mý ở các bài sau nhé!

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ E: Danh từ

STT

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E

Ý nghĩa

Ví dụ

1

Education

Giáo dục

Education is the key to success. 

(Giáo dục là khóa xe cho thành công.)

2

Earthquake

Động đất

The earthquake caused widespread damage. 

(Trận cồn đất gây nên thiệt sợ trên diện rộng.)

3

Energy

Năng lượng

Solar energy is a renewable source of energy. 

(Năng lượng khía cạnh trời là 1 nguồn năng lượng tái tạo.)

4